Τμήμα Συντήρησης Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα

Τμήμα Συντήρησης Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα /
 
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω τμήματος υπάγονται ιδίως  θέματα που έχουν σχέση με:

 • Το σχεδιασμό  και την υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων συντήρησης για τα κτίρια, τα συστήματά τους και τον εξοπλισμό τους.
 • Τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μέριμνα για τη συντήρησή τους από το κατά περίπτωση ανάλογο τεχνικό προσωπικό.
 • Τον έλεγχο της λειτουργίας των γενικών εγκαταστάσεων (των ανελκυστήρων, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων υποσταθμών, τηλεφωνικού κέντρου, δικτύων ύδρευσης, οδικού δικτύου)   και τη μέριμνα για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης αυτών από  ανάλογο τεχνικό προσωπικό. και  την τήρηση των σχετικών μητρώων λειτουργίας.
 • Τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής, που είναι πέραν των δυνατοτήτων του υπηρετούντος τεχνικού προσωπικού και την εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με τις σχετικές με τα δημόσια έργα διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Τη σύνταξη προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των ανταλλακτικών και των εργαλείων
 • Την τήρηση αποθήκης υλικού συντήρησης ανταλλακτικών και εργαλείων
 • Την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Την τήρηση  αλληλογραφίας και  αρχείου για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και η λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων
 • Την παροχή υποδείξεων και συμβουλών σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
 • Την παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων
 • Την τήρηση ειδικών βιβλίων για την καταγραφή των εργασιών του προσωπικού, των σχετικών με τις αρμοδιότητες του τμήματος.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Στο τμήμα λειτουργεί γραφείο αρμοδιότητα του οποίου είναι η οργάνωση, λειτουργία και φύλαξη αποθήκης υλικών για τα έργα συντήρησης.