Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων είναι ο συντονισμός και η επίβλεψη των υπαγόμενων σε αυτήν κατωτέρω τμημάτων, αρμοδιότητα των οποίων είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος.