Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Το ανωτέρω  Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αντικείμενο της οποίας είναι η μέριμνα για  τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, την οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς και  η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π

  • Η μέριμνα για τη συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων μέσω ερωτηματολογίων μαθημάτων και απογραφικών δελτίων ακαδημαϊκών τμημάτων και διοικητικών υπηρεσιών.
  • Η συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
  • Η μέριμνα για τη συλλογή των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος και ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων των εκθέσεων.
  • Η σύνταξη ανά διετία της Εσωτερικής Έκθεσης του Ιδρύματος με βάση τις ανά έτος Εσωτερικές Εκθέσεις των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
  • Η διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης.
  • Η παραλαβή από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων των εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης και η διαβίβασή τους στις αξιολογηθείσες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος και στην Α.ΔΙ.Π.
  • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, τους καθηγητές, το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιών και των τμημάτων του Ιδρύματος.
  • Η υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας, όπως προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της ΜΟ.ΔΙ.Π και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις δράσεις της.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.