Τμήμα Εκλογικών Διαδικασιών, Επιτροπών και Αποφάσεων

Τμήμα Εκλογικών Διαδικασιών, Επιτροπών και Αποφάσεων /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Στην αρμοδιότητα του  ανωτέρω τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

  • Τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων  τη διαβίβασή τους αρμοδίως  και τη μέριμνα για την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  • Την έκδοση Πράξεων για τη συγκρότηση των πάσης φύσεως Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  • Τη διοργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.