Τμήμα Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Τμήμα Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

Το Τμήμα Υποστήριξης της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου,  είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη αυτών. Στις αρμοδιότητές του υπάγονται ιδίως:

  • Η συγκέντρωση και προετοιμασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση.
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση έγκριση και κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης.
  • Η τήρηση πρακτικών, η έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών η διαβίβασή τους αρμοδίως.
  • Η ανάρτησή αποφάσεων και εγγράφων  στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου αυτών.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και  ανάγεται στη λειτουργία των ανωτέρω συλλογικών οργάνων.