Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικό έργου των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, για την υλοποίηση του οποίου προγραμματίζει, συντονίζει και επιβλέπει τα κατωτέρω υπαγόμενα σε αυτήν τμήματα, κάθε ένα από τα οποία διαχειρίζεται θέματα συγκεκριμένου κύκλου σπουδών.