Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γ’ Κύκλου

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γ’ Κύκλου /
 
 Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος  υπάγονται ιδίως:

  • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών Γ κύκλου.
  • Η μέριμνα για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών διατμηματικά ή σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής.
  • Η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων για τα εκπαιδευτικά θέματα τρίτου κύκλου σπουδών και η τήρηση σχετικού αρχείου.
  • Η μέριμνα για τη σύνταξη κανονισμού και οδηγού μεταπτυχιακών σπουδών Γ κύκλου.
  • Η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση της ειδικής σχετικής νομοθεσίας.
  • Η τήρηση αρχείου διδακτόρων του Ιδρύματος .
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα  που προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.