Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης

Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης
 

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης

Αντικείμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, για την υποστήριξη του διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, η διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Για τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, η ανωτέρω Διεύθυνση συντονίζει και επιβλέπει το έργο των κατωτέρω υπαγόμενων σε αυτήν τμημάτων.