Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού

Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού /
 
 Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης

Στις αρμοδιότητες του υπάγονται ιδίως:

  • Η μέριμνα για την σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής  (Hardware).
  • Η προμήθεια των αναλωσίμων μηχανογραφικών υλικών,  σύμφωνα με τις διαδικασίες προμηθειών του Ιδρύματος.
  • Η  διασφάλιση της συντήρησης του εξοπλισμού με βάση τις υπάρχουσες  συμβάσεις.
  • Ο έλεγχος καλής λειτουργίας , ο εντοπισμός βλαβών η συντήρηση Η/Υ και των περιφερειακών μονάδων καθώς και  η επισκευή αυτών στο μέτρο του δυνατού, πχ (αλλαγή τροφοδοτικού, προσθήκη μνημών, προσθήκη δίσκων κ.λπ).
  • Η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού,  λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών εφαρμογών κλπ στο προσωπικό του Ιδρύματος.
  • Υποστήριξη Υπηρεσιών Τηλεφωνικού Δικτύου.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.