Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων

Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων /
 
 Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης

Στις αρμοδιότητες του  ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η λειτουργία, ο έλεγχος καλής λειτουργίας, η διαχείριση και η αναβάθμιση της υποδομής του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου φωνής και δεδομένων.
  • Η διαχείριση του κόμβου σύνδεσης του Ιδρύματος με το Διαδίκτυο μέσω Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) και των σχετικών πόρων.
  • Η παροχή, υποστήριξη και ανάπτυξη βασικών δικτυακών υπηρεσιών υποδομής.
  • Η παροχή, υποστήριξη και ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής (Τηλεκπαίδευσης,  Τηλεδιάσκεψης).
  • Η αναβάθμιση της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
  • Η τεκμηρίωση και τυποποίηση των ανωτέρω υποδομών και υπηρεσιών.
  • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας στους χρήστες – μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας  σε θέματα Δικτύου.
  • Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά/ερευνητικά προγράμματα είτε ως Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων  είτε μέσω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη των υπηρεσιών, τη διατήρηση του τεχνολογικού χαρακτήρα αιχμής και την εμπέδωση τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του.
  • Η συμμετοχή στις «οριζόντιες» δράσεις / δραστηριότητες / συναντήσεις του Πανεπιστημιακού Διαδικτύου (GUNet) και η επιδίωξη συμμετοχής στις ομάδες εργασίας του, με στόχο την ενημέρωση και τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων για τη διατήρηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.