Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Λογισμικού

Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Λογισμικού /
 
 Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου & Μηχανοργάνωσης

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος  υπάγονται ιδίως:

 • Όλα τα  θέματα που έχουν σχέση με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής  λειτουργίας των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος του Ιδρύματος (κεντρικών και  περιφερειακών).
 • Η μέριμνα για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των  προγραμμάτων, ώστε να επιταχύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό.
 • Η ανάλυση και η σχεδίαση των διαδικασιών λειτουργίας των Διοικητικών  Υπηρεσιών του Ιδρύματος, με σκοπό την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Η μέριμνα για την τήρηση της ασφαλείας των πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 • Η παρακολούθηση των δυσλειτουργιών των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων και την φροντίδα για την άρση αυτών.
 • Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων βάσεων πληροφοριών (RDBMS).
 • Η μέριμνα για την σύνταξη προδιαγραφών, και την ανάπτυξη  εφαρμογών λογισμικού για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των Διοικητικών  Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού.
 • Η παρακολούθηση, βελτίωση και συνεχή ενημέρωση με νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των βοηθητικών του προγραμμάτων.
 • Η παροχή στο προσωπικό του Ιδρύματος κάθε δυνατής βοήθεια  για να εγκαταστήσουν τοπικές εφαρμογές στους  περιφερειακούς σταθμούς εργασίας τους (π.χ. επεξεργασία κειμένων,   οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κλπ.) και την εξασφάλιση  της  συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.
 • Την ενημέρωση και εκπαίδευση τους χρήστες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής.
 • Η μέριμνα για τη μελέτη και την υπόδειξη μέτρων για απλούστευση διαδικασιών (τυποποίηση εγγράφων, τρόπος  επικοινωνίας και πληροφόρησης, εισαγωγή μέσων σύγχρονης τεχνολογίας  κ.λπ.) και παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών.
 • Η υποστήριξη των χρηστών  (Διοικητικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων, Σπουδαστές) στην αναζήτηση και  πρόσβαση σε ψηφιακές  βάσεις δεδομένων.
 • Η   μέριμνα  για την παροχή πληροφοριών και την διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα  φορέων  της Δημόσιας Διοίκησης για την υλοποίηση εφαρμογών π.χ. ΕΥΔΟΞΟΣ, ΦΟΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ κλπ.