Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου /
 
 Γενικές Διευθύνσεις

Αντικείμενο του ανωτέρω τμήματος είναι ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας και της χρηστής οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό το ανωτέρω τμήμα καταρτίζει πρόγραμμα ετήσιων ή μεγαλύτερης διάρκειας ελέγχων των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελεγκτικών διαδικασιών και τις σχετικές εντολές της Διοίκησης του Ιδρύματος, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας και βέλτιστης απόδοσης των λειτουργιών του Ιδρύματος. Στις ειδικότερες αρμοδιότητες του υπάγονται ιδίως:

  • Ο έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης του παρόντος Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.
  • Η μέριμνα για την επικαιροποίηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
  • Ο έλεγχος της επαρκούς στελέχωσης της οργανωτικής δομής του Ιδρύματος και της ορθής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων.
  • Ο έλεγχος της απρόσκοπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς δράσης του Ιδρύματος.
  • Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων του Ιδρύματος.
  • Η σύνταξη αναφορών και εκθέσεων με βάση τα πορίσματα των ανωτέρω ελέγχων και προτάσεων για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και η κοινοποίηση τους στον Πρύτανη.
  • Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων, ύστερα από εντολή του αρμοδίου οργάνου, σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων και σε περιπτώσεις παραβάσεων του νόμου.
  • Η τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.