Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) /
 
 Γενικές Διευθύνσεις

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) περιλαμβάνονται η καθοδήγηση και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Ιδρύματος σε καιρό πολέμου ή έκτακτης ανάγκης, η εκπαίδευση και εξουσιοδότηση των υπαλλήλων σε θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα το ανωτέρω τμήμα:

  • Καταρτίζει ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πόλεμος, σεισμοί, πυρκαγιά, πλημμύρες).
  • Συνεργάζεται με την περιφέρεια για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
  • Μεριμνά για την κατάρτιση προγράμματος ενημέρωσης του προσωπικού και παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Μεριμνά για την προμήθεια εγκατάστασης μέσων σήμανσης συναγερμού.
  • Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων ασφαλούς συγκέντρωσης του προσωπικού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τους οποίους φροντίζει να διατηρούνται κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.