Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης /
 
 Γενικές Διευθύνσεις

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, στη σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα το ανωτέρω Τμήμα:

  • Συντάσσει και επεξεργάζεται το στρατηγικό σχέδιο και τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος, στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Συνδράμει στην υλοποίηση του σχεδίου και των συμφωνιών, παρέχοντας κάθε αναγκαία διευκόλυνση, διοικητική υποστήριξη, συντονισμό των δράσεων και καταγράφει την πορεία υλοποίησης αυτών, συντάσσοντας εκθέσεις προόδου, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση των δράσεων από τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και η ενδεχόμενη αναθεώρησή τους.
  • Λειτουργεί το σχετικό πληροφοριακό σύστημα στο πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679,ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
  • Συντάσσει τα αναγκαία έγγραφα και επικοινωνεί με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, συντονίζοντας την επικοινωνία και συνεργασία αυτής και της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.
  • Διερευνά συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων του Ιδρύματος στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Συντάσσει τα αναγκαία έγγραφα και διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συνεργασία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του ιδρύματος.
  • Μελετά σχέδια δράσεων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και εισηγείται σχετικές δράσεις και συνεργασίες στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
  • Υποστηρίζει διοικητικά τη δράση της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.
  • Χειρίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα.