Πρυτανικό Συμβούλιο

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ νεο

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Παναγιώτης Καλδής
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος, ως Πρόεδρος

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Κλειώ Σγουροπούλου,
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Ιωάννης Καλδέλλης,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Γραμματή Πάντζιου,
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δημήτρης Μπλέτσας

Μαρία Καλτσογιάννη (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Δεν έχει υποδειχθεί

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθηνά Ρηγάκη,
Διοικητικός Υπάλληλος

Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου