Πολιτική για την Προστασία της Υγείας από το Κάπνισμα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Η παρούσα πολιτική για την προστασία της υγείας από το κάπνισμα υιοθετείται με σκοπό να εξασφαλίσει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον χωρίς κάπνισμα για όλους που εργάζονται, φοιτούν, επισκέπτονται ή συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία της χώρας για τον καπνό.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο του καπνίσματος, όπως αυτές ισχύουν για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας συμπεριλαμβανομένων των Α.Ε.Ι.,
 • τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας,
 • τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να υποστηρίζει ενεργά την εφαρμογή του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και των 17 στόχων του και ειδικότερα τον στόχο «Καλή Υγεία & Ευημερία»,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υιοθετεί και εφαρμόζει πολιτική η οποία βασίζεται στην αρχή ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας βρίσκεται σε περιβάλλον:

 • όπου δεν γίνεται χρήση προϊόντων καπνού,
 • που συμβάλλει στην αποτροπή έναρξης του καπνίσματος, στη μείωση ή/και τη διακοπή του καπνίσματος και στην προστασία των μη καπνιστών από το παθητικό κάπνισμα.

Για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την προστασία της υγείας από το κάπνισμα και των κείμενων διατάξεων, υιοθετούνται και τηρούνται τα κάτωθι:

 1. Απαγορεύεται η πώληση και η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση καπνικών προϊόντων εντός των Πανεπιστημιουπόλεων.
 2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση καπνικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διανομής αυτών εντός των Πανεπιστημιουπόλεων.
 3. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους ή μη και ανοικτούς χώρους των Πανεπιστημιουπόλεων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που διαχειρίζονται ανάδοχοι.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εφαρμόζει Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος, σύμφωνα με το οποίο:

 • Ορίζονται Υπεύθυνοι με βάση χωροταξικό προσδιορισμό για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ως εξής: Όσον αφορά στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ως Υπεύθυνοι νοούνται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων αντίστοιχα. Όσον αφορά στα Ακαδημαϊκά Τμήματα, Υπεύθυνοι καθίστανται οι Πρόεδροι Τμημάτων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Τμήμα δεν είναι εγκατεστημένο σε ένα μόνο σημείο του Πανεπιστημίου, αλλά σε περισσότερους απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους, τότε, με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, ορίζεται ξεχωριστός Υπεύθυνος για καθέναν από αυτούς.
 • Αναρτώνται σε εμφανή σημεία όλων των κλειστών και ανοικτών χώρων των Πανεπιστημιουπόλεων ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες που ενημερώνουν για την απαγόρευση του καπνίσματος.
 • Αποσύρονται τα σταχτοδοχεία από όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους των Πανεπιστημιουπόλεων συμπεριλαμβανομένων των χώρων που διαχειρίζονται ανάδοχοι.
 • Ενημερώνεται πλήρως το προσωπικό σχετικά με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία.

Καθίσταται σαφές σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου ότι η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας αποτελεί ευθύνη όλων. Προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες του Πανεπιστημίου καλούνται να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα, συμμορφούμενοι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όχι λόγω των αυστηρών προστίμων τα οποία προβλέπονται, αλλά κυρίως, σεβόμενοι τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας.