Μέτρα και οδηγίες λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΑΔΑ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής του.