Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κάθε A.E.I. καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξής του στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο (άρθρο 95 του Ν. 4812/2021, Φ.Ε.Κ. 110/30-06-2021, τ. Α΄).

Για τον σκοπό αυτόν συνίσταται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία αποτελείται από τον πρύτανη ως πρόεδρο και τους έξι Κοσμήτορες των Σχολών, ως μέλη και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • διαμορφώνει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος το στρατηγικό σχέδιο, τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και τα σχέδια δράσης για την υλοποίησή τους,
  • παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους, ενημερώνει τακτικά τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, διατυπώνει συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή τους,
  • υποστηρίζει τον συντονισμό και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης του ιδρύματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών του,
  • διαχειρίζεται πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,
  • συνεργάζεται με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του ιδρύματος, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών του ιδρύματος και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους,
  • εκπονεί μελέτες για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων του ιδρύματος ή εισηγείται την ανάθεσή τους σε τρίτους.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, υπαγόμενο στον Πρύτανη, για την υποβοήθηση μεταξύ άλλων του έργου της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού.