Βραβεία-Υποτροφίες

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποστηρίζει μέσω υποτροφιών και βραβείων τόσο τους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς του φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της αξιοκρατίας που το διακρίνει, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνει διάφορες προκηρύξεις υποτροφιών που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, από κληροδοτήματα και άλλα ιδρύματα – φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Βασικός σκοπός της χορήγησης υποτροφιών και βραβείων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι τόσο η προσέλκυση όσο και επιβράβευση των άριστων φοιτητών.

Οι υποτροφίες και τα βραβεία που χορηγεί το Πανεπιστήμιο διακρίνονται ως εξής:

  • Υποτροφίες και βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών.
  • Υποτροφίες και βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
  • Υποτροφίες και βραβεία που δίδονται σε φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών.

 

Η διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών προσδιορίζονται από τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν ορισθεί από τους διαθέτες- δωρητές ή τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (π.χ. βαθμολογία, οικονομική κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια,  καταγωγή).