Διαφάνεια

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαφύλαξη των αρχών της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στο σύνολο των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης.

Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβαίνει στη δημοσιοποίηση του συνόλου των αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων τόσο του ιδρύματος, όσο και των σχολών από τις οποίες αυτό συγκροτείται και οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των πόρων του. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, υλοποιώντας την παραπάνω προσέγγιση, παρέχει στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά του όργανα και τις αποφάσεις αυτών.