Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ν.6918/30-12-2022, τ. ‘B)

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ΦΕΚ 3164/21.12.2022., τ. Γ΄ προκηρύσσει την πλήρωση της κάτωθι θέσης  μέλους Δ.Ε.Π.:

  1. Καθηγητή, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία»

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 5417/8.12.2022

ΑΔΑ: 6Ζ1Σ46Ψ8ΝΖ-640

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: AΡΡ 31655

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για επιλογή Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε.

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
από 1ο έως και 3ο έτος σπουδών

Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του ΠΑ.Δ.Α. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»

Προθεσμία υποβολής: έως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου ώρα 14.00

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3133/τ.Γ/17.12.2022 η με αρ. πρωτ. 119253/06.12.2022 (ΑΔΑ: 61ΣΓ46Μ9ΞΗ-ΝΗΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 124117

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 124117 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3033/τ.Γ/06.12.2022 η με αρ. πρωτ. 115009/28.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΝΖ46Μ9ΞΗ-ΕΤΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  123612

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 123612 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2934/τ.Γ/24.11.2022 η με αρ. πρωτ. 110805/14.11.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ6946Μ9ΞΗ-ΚΔΥ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

α προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως την 1:00 μ.μ αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διαμόρφωση πρότασης της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών σχετικά με τη θέση ενός μέλους ΔΕΠ (οποιασδήποτε βαθμίδας) στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΠΑ.Δ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21.07.2022, τ.Α’), σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2709/τ.Γ/25.10.2022 η με αρ. πρωτ. 98259/18.10.2022 (ΑΔΑ: 6Κ9Ο46Μ9ΞΗ-Ε7Ν) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106480
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 106480

  ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στo ΦΕΚ 2259/τ.Γ/14.09.2022 η με αρ. πρωτ. 78665/07.09.2022 (ΑΔΑ: Ω5ΓΥ46Μ9ΞΗ-ΣΚ9) και στο ΦΕΚ 2295/τ.Γ/15.09.2022 η με αρ. πρωτ. 78672/07.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΘΨ46Μ9ΞΗ-7ΡΛ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2460/τ.Γ/29.09.2022 η με αρ. πρωτ. 84077/21.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΣ346Μ9ΞΗ-1Ι7) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29946

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2344/τ.Γ/16.09.2022 η με αρ. πρωτ. 79204/08.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΧΙΤ46Μ9ΞΗ-4Κ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

α προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022.

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2218/τ.Γ/12.09.2022 η με αρ. πρωτ. 76430/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΝ46Μ9ΞΗ-9ΝΘ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Διεργασιών σε Βιοϋλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29600

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη μελέτη, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2002/τ.Γ/22.08.2022 η με αρ. πρωτ. 73288/04.08.2022 (ΑΔΑ: 91ΟΤ46Μ9ΞΗ-11Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις με Έμφαση στη Μέτρηση και Ψηφιακή Αποκατάσταση Συμπιεσμένων Σημάτων Ακουστικών Συχνοτήτων». ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/τ.Γ/22.08.2022 η με αρ. πρωτ. 73300/04.08.2022 (ΑΔΑ: Ψ36946Μ9ΞΗ-4Ψ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου- Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Εφαρμογές στην Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29249

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθόδων για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και ασφάλειας τεχνολογικών συστημάτων ή/και διεργασιών, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2004/τ.Γ/22.08.2021 η με αρ. πρωτ. 73262/04.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΣ846Μ9ΞΗ-ΣΕΨ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή εγκληματολογία και προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ28966

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά την εγκληματολογική προσέγγιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 27151/29-08-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου 

«Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1538/τ.Γ/28.06.2022 η με αρ. πρωτ. 54412/10.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΖ46Μ9ΞΗ-ΞΡΣ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22439/07-07-2022) για υποβολή υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (Κ/Ε 81110)

Ανακήρυξη υποψήφιων για τις θέσεις Διευθυντών στα τρία Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 

  • Εργαστήριο «ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Εργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού»,  
  • Εργαστήριο «Σχεδιασμού (design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και 0πτικοακουστικής Τεκμηρίωσης», 
  • Εργαστήριο «Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.» 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΣΕ46Μ9ΞΗ ΣΑΕ

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών, με τριετή θητεία (από 1-9-2022 έως 31-8-2025), στα παρακάτω τρία Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

• Εργαστήριο ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού,

• Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης,

• Εργαστήριο Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΨΓΗΘ46Μ9ΞΗ ΓΥΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ:Ψ4Ο046ΜΙ0Φ-ΕΩ6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1266/τ.Γ/30.05.2022 η με αρ. πρωτ. 48308/19.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΑΦ46Μ9ΞΗ-ΤΦΚ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1182/τ.Γ/18.05.2022 η με αρ. πρωτ. 45635/10.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΠ46Μ9ΞΗ-ΖΩΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα ασθενών με δυσλιπιδαιμίες».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ27662

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδίκευση της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορά στην φροντίδα ενήλικων ασθενών με παθολογικά νοσήματα. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 931/τ.Γ/18.04.2022 η με αρ. πρωτ. 37332/06.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΤ746Μ9ΞΗ-ΦΩΞ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ27245

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας προάγοντας την υγεία του πληθυσμού της Κοινότητας. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 845/τ.Γ/11.04.2022 η με αρ. πρωτ. 31920/24.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΟ46Μ9ΞΗ-1ΧΙ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26966.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών που βασίζονται σε μεθόδους αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημάτων (π.χ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 856/τ.Γ/12.04.2022 η με αρ. πρωτ. 36701/05.04.2022 (ΑΔΑ: 9Λ6Α46Μ9ΞΗ-ΨΒ7) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26954
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Βιβλιοθηκών και Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου» επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Δικτύων Βιβλιοθηκών (και γενικότερα Οργανισμών Διαχείρισης Πληροφοριών και Περιεχομένου), ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 13662/15-04-2022) για υποβολή αιτήσεων προπτυχιακών Φοιτητών/τριων ΠΑΔΑ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Πρόσβαση: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής” (Κ/Ε 80752)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 795/τ.Γ/04.04.2022 η με αρ. πρωτ. 34377/30.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΕΡΙ46Μ9ΞΗ-ΓΨΙ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• Μία (1) θέση Καθηγητή  Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Διεπιφάνειας Ηλεκτρονικών Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – Ψηφιακή Προεκτύπωση».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26863

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αναφέρεται στην επεξεργασία περιεχομένου για την έκδοση εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων οπτικής επικοινωνίας, ...

Περισσότερα

Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ακαδημαϊκά τμήματα του Ιδρύματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΔ 407 1980 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 644Θ46Μ9ΞΗ ΚΟΞ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 03/04/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 12/04/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ...

Περισσότερα

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 20121 – 2022) με αριθμ.πρωτ.: 8807/10-03-2022, μέχρι τη Δευτέρα 04-04-2022 και ώρα 13:00


Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών  Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (αρ.πρωτ.: 8807/10-03-2022) και ανάλυση ως ακολούθως:

– Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (αρ.πρωτ.: 8807/10-03-2022)

– Αίτηση

– Υπεύθυνη Δήλωση

  ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 11279/31-03-2022) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022» (Κ/Ε 81049).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406/τ.Γ/24.02.2022 η με αρ. πρωτ. 7416/04.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΟΡΤ46Μ9ΞΗ-ΕΦΧ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική με έμφαση στα Υδραυλικά Έργα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP26283,

...
Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτότητα και Παιδαγωγική Πράξη σε Προσχολικούς Θεσμούς».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26108

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Ως Πολιτότητα/διαμόρφωση του πολίτη δια της εκπαίδευσης (Citizenship Education) νοείται η μεθοδική καλλιέργεια πολιτικών αξιών, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 5796/17-02-2022) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022» (Κ/Ε 81049).

Δείτε περισσότερα στη σελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157/τ.Γ/03.02.2022 η με αρ. πρωτ. 2124/17.01.2022 (ΑΔΑ: 99Ω046Μ9ΞΗ-ΕΞΛ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τρισδιάστατη Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πολιτιστικών Αγαθών μέσω Μοντελοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP25949

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά τις σύγχρονες μεθοδολογίες-εφαρμογές τρισδιάστατης ψηφιακής, ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ25823

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γενικές αρχές Ανατομίας Νευρικού συστήματος (Εγκέφαλος, Νωτιαίος Μυελός, Περιφερικό Νευρικό Σύστημα). Γενικές αρχές Φυσιολογίας-Παθοφυσιολογιας Νευρικού συστήματος. Κινητικότητα: Κέντρα-οδοί-συνδέσεις-Λειτουργικά συστήματα (Πυραμιδικό σύστημα, εξωπυραμιδικό σύστημα). Αισθητικότητα: Κέντρα-οδοί-συνδέσεις-Είδη αισθητικότητας (επιπολής, εν τω βάθει). ...

Περισσότερα

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3271/τ.Γ/31.12.2021 οι με αρ. πρωτ. 113955/22.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΣΟ46Μ9ΞΗ-Κ49) και αρ.πρωτ. 113948/22.12.2021 (ΑΔΑ: 6Υ4Ω46Μ9ΞΗ-Χ37) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Νοσηλευτική με έμφαση στη Διαχείριση Κληρονομικών Νοσημάτων και Ψυχική Υγεία». ...

Περισσότερα

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 1564/20-01-2022) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Κ/Ε 80850 στον παρακάτω σύνδεσμο στη σελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 25529

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εντάσσεται στο πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης και ιδιαίτερα του διεθνούς μάρκετινγκ, η έννοια της αναγκαιότητας του αναφέρεται στην υλοποίηση της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα στην δημιουργία επιχειρηματικών σχέσεων. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι με βάση την με αρ. πρωτ. 98120/05-11-2021 (ΑΔΑ: 94ΨΒ46Μ9ΞΗ-Ρ45) προκήρυξη, η οποία  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2909/τ.Γ/29-11-2021, προκηρύσσει  την πλήρωση με διορισμό τριών (3) κενών οργανικών θέσεων στην κατηγορία του μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με ανοιχτή διαδικασία, αντίστοιχα, στα Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2806/τ.Γ/17.11.2021 η με αρ. πρωτ. 92060/25.10.2021 (ΑΔΑ: 66ΨΗ46Μ9ΞΗ-Λ7Μ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμογές Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στη Γραφιστική Επικοινωνία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24822

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2806/τ.Γ/17.11.2021 η με αρ. πρωτ. 92060/25.10.2021 (ΑΔΑ: 66ΨΗ46Μ9ΞΗ-Λ7Μ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση διασυνδεδεμένων ενσωματωμένων συστημάτων και εικονικών δικτυακών υπηρεσιών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24821

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. ...

Περισσότερα

Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/ 1980, για τα εξάμηνα χειμερινό και εαρινό του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μερικής ή πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Ιδρύματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΔ 407 1980 ΤΜ.ΕΣΩΤ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΨΘΥ446Μ9ΞΗ Δ4Ω

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 13/11/2021 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 22/11/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2531/τ.Γ/18.10.2021 η με αρ. πρωτ. 82467/08.10.2021 (ΑΔΑ: 6Ψ8Π46Μ9ΞΗ-ΘΨ4) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γραφιστική Έκφραση και Ένταξη (σε Περιβάλλοντα)».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Γραφιστική Έκφραση και Ένταξη (σε Περιβάλλοντα)» συντείνει στην ένταξη γραφιστικών απεικονίσεων μηνυμάτων σε ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2490/τ.Γ/14.10.2021 η με αρ. πρωτ. 82451/08.10.2021 (ΑΔΑ: Ψ42Ι46Μ9ΞΗ-6ΩΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υδροδυναμική συστημάτων πρόωσης πλοίου και διατάξεων εξοικονόμησης – απορρόφησης ενέργειας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24226

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση και την ανάπτυξη/ εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων ναυτικής υδροδυναμικής που αφορούν στη μελέτη συστημάτων πρόωσης πλοίου και διατάξεων εξοικονόμησης ενέργειας, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2395/τ.Γ/06.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72050/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ9Τ46Μ9ΞΗ-ΚΝ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24121

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Δημόσιας Υγείας.

...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2356/τ.Γ/05.10.2021 η με αρ. πρωτ. 72025/16.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Ο46Μ9ΞΗ-ΨΡΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φωτογραμμετρία με έμφαση στους Αυτοματισμούς σε Γεωμετρίες Λήψεων Μικρών αποστάσεων».
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ24028
  • Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη των Γεωμετρικών και Δυναμικών Χαρακτηριστικών του Χερσαίου και Θαλάσσιου Χώρου μέσω επεξεργασίας και ανάλυσης Επίγειων και Δορυφορικών Παρατηρήσεων».
  • ...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2271/τ.Γ/25.09.2021 η με αρ. πρωτ. 68331/07.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΡΦΞ46Μ9ΞΗ-ΕΣΕ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προαγωγή Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 23887

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
– ...

Περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Αρχειακών Τεκμηρίων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23710

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 74708.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 74708.signed ...

Περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
– Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Εξαρτημένων Ατόμων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 23634

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 74697.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 74697.SIGNED

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69598
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69598

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69582 signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69582 signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65575 01.09.2021.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ65575 01.09.2021.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021.

Ανακοίνωση Προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης.signed
Προκήρυξη.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Προκήρυξη.signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52869 06.07.2021.signed
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.signed
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.52869 06.07.2021.signed

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, που θα προταθούν ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)