Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο εκλογής Αιρετών Εκπροσώπων των Διοικητικών Υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σας γνωρίζουμε ότι η θητεία των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Βάσει της με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1340/οικ.11527/18.06.2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε για την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης νέων αιρετών εκπροσώπων του Μονίμου και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 1881/τ.Γ/28.06.2024, ΦΕΚ 2068/τ.Γ/11.07.2024 η με αρ. πρωτ.: 50018/21.06.2024 (ΑΔΑ: Ψ34Χ46Μ9ΞΗ-8Α7) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56667

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 56667

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024.

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1894/τ.Γ/01.07.2024 η με αρ. πρωτ.: 50021/21.06.2024 (ΑΔΑ: 6Χ3446Μ9ΞΗ-ΞΡΚ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54930

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 54930

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1881/τ.Γ/28.06.2024 η με αρ. πρωτ.: 50016/21.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΙΑΡ46Μ9ΞΗ-Α6Ξ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54935

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 54935

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1793/τ.Γ/20.06.2024 η με αρ. πρωτ.: 46953/11.06.2024 (ΑΔΑ: 95ΚΠ46Μ9ΞΗ-Ι39) προκήρυξη για την για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 54241

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54241

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2024.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) εκπροσώπου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του που θα προταθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΛΙΔΕΚ_52930_04_07_2024_ΑΔΑ_6ΝΑΝ46Μ9ΞΗ-5ΣΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1681/τ.Γ/11.06.2024 η με αρ. πρωτ.: 44934/03.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΡΛΘ46Μ9ΞΗ-Ξ7Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 49915 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1591/τ.Γ/31.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 42357/24.05.2024 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ζ46Μ9ΞΗ-9ΤΜ) ΦΕΚ 1582/τ.Γ/29.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 42108/24.05.2024 (ΑΔΑ: 9ΔΥ346Μ9ΞΗ-7ΚΚ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 46478

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46478

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Τρίτη  06 Αυγούστου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1456/τ.Γ/20.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 36883/30.04.2024 (ΑΔΑ: 91ΛΔ46Μ9ΞΗ-ΚΟΕ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 46482

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46482

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Τρίτη  06 Αυγούστου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 1399/τ.Γ/13.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 35071/24.04.2024 (ΑΔΑ: 9ΒΕΨ46Μ9ΞΗ-ΠΣΛ)
ΦΕΚ 1329/τ.Γ/01.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 35070/24.04.2024 (ΑΔΑ: ΡΒΘΥ46Μ9ΞΗ-ΗΜ9)
ΦΕΚ 1329/τ.Γ/01.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 35068/24.04.2024 (ΑΔΑ: 675046Μ9ΞΗ-ΞΞΑ)
ΦΕΚ 1329/τ.Γ/01.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 35067/24.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ3Π246Μ9ΞΗ-ΒΝΘ)
ΦΕΚ 1329/τ.Γ/01.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 35065/24.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΔΞΨ46Μ9ΞΗ-Α9Τ)
ΦΕΚ 1373/τ.Γ/09.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 36393/29.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΦΑ146Μ9ΞΗ-0ΩΣ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43688

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43688

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Τρίτη  30 Ιουλίου 2024. ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1373/τ.Γ/09.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 36396/29.04.2024 (ΑΔΑ: Ρ6ΔΛ46Μ9ΞΗ-2Η2), ΦΕΚ 1400/τ.Γ/13.05.2024 η με αρ. πρωτ.: 36889/30.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ24Γ46Μ9ΞΗ-ΠΑ4), προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 41630

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41630

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 1081/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 25505/28.03.2024 (ΑΔΑ: 9Τ3546Μ9ΞΗ-ΩΓΕ)
ΦΕΚ 1079/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 25494/29.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΘΝ946Μ9ΞΗ-ΨΑΖ)
ΦΕΚ 1094/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 24616/28.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΚ2546Μ9ΞΗ-Ξ5Κ)
ΦΕΚ 1097/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 25490/29.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΙΥΖ46Μ9ΞΗ-ΕΦΠ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32501
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32501

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3262/τ.Γ/13.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 117769/04.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΥΞ46Μ9ΞΗ-ΨΟΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32504
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 32504

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει τη Δευτέρα  17 Ιουνίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 1094/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 24643/28.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΗ5746Μ9ΞΗ-ΙΤΓ)
ΦΕΚ 1067/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 20398/15.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΦ646Μ9ΞΗ-294)
ΦΕΚ 1094/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 24625/28.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΧ4Ζ46Μ9ΞΗ-ΒΑΙ)
ΦΕΚ 1067/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 20376/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΨΥΜ46Μ9ΞΗ-ΚΔ8)
ΦΕΚ 1067/τ.Γ/07.04.2024 η με αρ. πρωτ.: 20358/15.03.2024 (ΑΔΑ: Ψ78Κ46Μ9ΞΗ-ΒΡΒ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 31016

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024. ...

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20299/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
ΦΕΚ 978/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20408/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΧΛΚ46Μ9ΞΗ-ΓΜΚ)
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20401/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9Ε6Δ46Μ9ΞΗ-8ΣΔ)
ΦΕΚ 972/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20374/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28252

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_28252

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024. ...

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας – Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory – L & I Lab) στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΔΟΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα

ΦΕΚ 782/τ.Γ/08.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12790/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46Μ9ΞΗ-ΥΤ8)
ΦΕΚ 810/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15748/05.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΣΩΓ46Μ9ΞΗ-0ΘΦ)
ΦΕΚ 782/τ.Γ/08.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12778/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ9Τ46Μ9ΞΗ-2Ξ7)
ΦΕΚ 757/τ.Γ/07.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12782/26.02.2024 (ΑΔΑ: 9ΓΟΝ46Μ9ΞΗ-1ΛΒ)
ΦΕΚ 810/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15756/05.03.2024 (ΑΔΑ: 620Ι46Μ9ΞΗ-ΒΒΘ)

προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25196
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25196

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Τετάρτη 29 Μαϊου 2024. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα

ΦΕΚ 605/τ.Γ/20.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 8258/12.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΑΩ46Μ9ΞΗ-ΟΕ9)
ΦΕΚ 605/τ.Γ/20.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 8263/12.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΦΣΛ46Μ9ΞΗ-ΓΙΙ)
ΦΕΚ 833/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15221/04.03.2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΜΘ46Μ9ΞΗ-ΩΧΑ)
ΦΕΚ 833/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15210/04.03.2024 (ΑΔΑ: 62Χ546Μ9ΞΗ-ΗΛ6)
ΦΕΚ 534/τ.Γ/15.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 6425/02.02.2024 (ΑΔΑ: 609Ξ46Μ9ΞΗ-45Ι)

προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝ ΤΥΠΟΥ_20922
ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_20922

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Κυριακή 19 Μάϊου 2024.
...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 680/τ.Γ/01.03.2024 οι με αρ. πρωτ.: 12776/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΔ5546Μ9ΞΗ-5Δ6), 12771/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΘΒ46Μ9ΞΗ-ΥΣΖ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚ ΤΥΠΟΥ_18932

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_18932

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 521/τ.Γ/13.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 6429/02.02.2024 (ΑΔΑ: 609Ξ46Μ9ΞΗ-45Ι) και η με αρ. πρωτ.: 6432/02.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΘΜΒ46Μ9ΞΗ-Τ6Υ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει τη  Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14111

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3240/τ.Γ/11.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 116714/30.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘΠ46Μ9ΞΗ-Ι9Ι) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_7085

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_7085

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει το Σάββατο 06 Απριλίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3560/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ .: 123388/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΛ146Μ9ΞΗ-ΜΣΟ) και στο ΦΕΚ3561/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 123385/28.12.2023 (ΑΔΑ: 608346Μ9ΞΗ-ΘΙΩ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_6172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_6172

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 01 Απριλίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 3484/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 122530/21.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΖΛ46Μ9ΞΗ-7Γ7), ΦΕΚ 3547/τ.Γ/31.12.2023 οι με αρ. πρωτ.: 123299/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΞ7446Μ9ΞΗ-ΨΛ2), αρ. πρωτ.: 123302/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠ646Μ9ΞΗ-ΒΘΣ), προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει τo  Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_4195

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_4195 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3344/τ.Γ/20.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_451

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_451

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3262/τ.Γ/13.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 117777/04.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΑΖ46Μ9ΞΗ-Ε2Ε) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_122534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_122534

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3240/τ.Γ/11.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 116667/30.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΣΥ46Μ9ΞΗ-ΧΡΒ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 121403

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ 121403

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3169/τ.Γ/04.12.2023 οι με αρ. πρωτ.: 114836/24.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΞ46Μ9ΞΗ-Λ4Β) και με αρ. πρωτ.: 114834/24.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2Ψ46Μ9ΞΗ-2Μ0) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_119671
ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_119671

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3140/τ.Γ/01.12.2023 η με αρ. πρωτ. 115359/27.11.2023 (ΑΔΑ: 65ΛΖ46Μ9ΞΗ-ΙΨΖ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_118502
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_118502

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3004/τ.Γ/13.11.2023 η με αρ. πρωτ. 106809/06.11.2023 (ΑΔΑ: 63ΩΠ46Μ9ΞΗ-ΟΞ2) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΓΡ_115052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_115052

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3027/τ.Γ/15.11.2023 η με αρ. πρωτ. 107584/07.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ246Μ9ΞΗ-ΔΨΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.
 
...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3059/τ.Γ/20.11.2023 η με αρ. πρωτ. 110732/14.11.2023 (ΑΔΑ: 9Ω2946Μ9ΞΗ-77Σ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_ΑΝΑΚΑΤΑΝ_114103
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_114103

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2891/τ.Γ/01.11.2023 η με αρ. πρωτ. 101164/25.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΧΡ46Μ9ΞΗ-ΛΜΞ) και η με αρ. πρωτ. 101149/25.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΒ46Μ9ΞΗ-Ψ3Λ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108576

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 108576

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 2700/τ.Γ/13.10.2023, 2683/τ.Γ/13.10.2023, ΦΕΚ 2638/τ.Γ/10.10.2023 οι με αρ. πρωτ. 92458/10.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ1Ο46Μ9ΞΗ-Ζ0Ξ), 91122/05.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΔΞΚ46Μ9ΞΗ-Λ6Φ), 86951/28.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΞΣ546Μ9ΞΗ-Ξ0Ι) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 97814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97814

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2621/τ.Γ/09.10.2023 η με αρ. πρωτ. 89289/03.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΛΝ46Μ9ΞΗ-ΕΤΡ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή  24 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100861
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100861

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2666/τ.Γ/12.10.2023 η με αρ. πρωτ. 91430/05.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ46Μ9ΞΗ-ΩΙΝ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_98890

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_98890

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2710/τ.Γ/16.10.2023 η με αρ. πρωτ. 92447/10.10.2023 (ΑΔΑ: ΡΨΛΨ46Μ9ΞΗ-Ο90) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_99095

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_99095

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2607/τ.Γ/06.10.2023 η με αρ. πρωτ. 89297/03.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔΟ46Μ9ΞΗ-ΓΣΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_96231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_96231

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2610/τ.Γ/06.10.2023 η με αρ. πρωτ. 91136/05.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΖΧ46Μ9ΞΗ-ΨΑΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_93846
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_93846

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2326/τ.Γ/14.09.2023 η με αρ. πρωτ. 77595/04.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ8Γ246Μ9ΞΗ-Ψ6Ω) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_90765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_90765

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2326/τ.Γ/14.09.2023 η με αρ. πρωτ. 77608/04.09.2023 (ΑΔΑ: 9Φ0446Μ9ΞΗ-ΑΙΝ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΚ ΕΞΕΛ ΤΥΠΟΣ_90833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_90833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2436/τ.Γ/21.09.2023 η με αρ. πρωτ. 82438/18.09.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΕ146Μ9ΞΗ-ΞΗΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_87103

ΠΡΟΚ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 5_87103

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α) Η με αριθ. πρωτ. 76497/30-08-2023 Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

β) Η με αριθ.πρωτ. ...

Περισσότερα