Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20299/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
ΦΕΚ 978/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20408/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9ΧΛΚ46Μ9ΞΗ-ΓΜΚ)
ΦΕΚ 977/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20401/15.03.2024 (ΑΔΑ: 9Ε6Δ46Μ9ΞΗ-8ΣΔ)
ΦΕΚ 972/τ.Γ/26.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 20374/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΜΘ46Μ9ΞΗ-ΖΑΜ)
προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28252

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_28252

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024. ...

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηγεσίας και Καινοτομίας – Η & Κ» (The Leadership & Innovation Laboratory – L & I Lab) στην Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΔΟΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα

ΦΕΚ 782/τ.Γ/08.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12790/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΚΦΣ46Μ9ΞΗ-ΥΤ8)
ΦΕΚ 810/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15748/05.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΣΩΓ46Μ9ΞΗ-0ΘΦ)
ΦΕΚ 782/τ.Γ/08.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12778/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΠ9Τ46Μ9ΞΗ-2Ξ7)
ΦΕΚ 757/τ.Γ/07.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 12782/26.02.2024 (ΑΔΑ: 9ΓΟΝ46Μ9ΞΗ-1ΛΒ)
ΦΕΚ 810/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15756/05.03.2024 (ΑΔΑ: 620Ι46Μ9ΞΗ-ΒΒΘ)

προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25196
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25196

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Τετάρτη 29 Μαϊου 2024. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα

ΦΕΚ 605/τ.Γ/20.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 8258/12.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΘΑΩ46Μ9ΞΗ-ΟΕ9)
ΦΕΚ 605/τ.Γ/20.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 8263/12.02.2024 (ΑΔΑ: ΡΦΣΛ46Μ9ΞΗ-ΓΙΙ)
ΦΕΚ 833/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15221/04.03.2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΜΘ46Μ9ΞΗ-ΩΧΑ)
ΦΕΚ 833/τ.Γ/11.03.2024 η με αρ. πρωτ.: 15210/04.03.2024 (ΑΔΑ: 62Χ546Μ9ΞΗ-ΗΛ6)
ΦΕΚ 534/τ.Γ/15.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 6425/02.02.2024 (ΑΔΑ: 609Ξ46Μ9ΞΗ-45Ι)

προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝ ΤΥΠΟΥ_20922
ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_20922

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την  Κυριακή 19 Μάϊου 2024.
...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 680/τ.Γ/01.03.2024 οι με αρ. πρωτ.: 12776/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΔ5546Μ9ΞΗ-5Δ6), 12771/26.02.2024 (ΑΔΑ: ΨΣΘΒ46Μ9ΞΗ-ΥΣΖ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚ ΤΥΠΟΥ_18932

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_18932

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 521/τ.Γ/13.02.2024 η με αρ. πρωτ.: 6429/02.02.2024 (ΑΔΑ: 609Ξ46Μ9ΞΗ-45Ι) και η με αρ. πρωτ.: 6432/02.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΘΜΒ46Μ9ΞΗ-Τ6Υ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει τη  Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14111

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3240/τ.Γ/11.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 116714/30.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΘΠ46Μ9ΞΗ-Ι9Ι) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_7085

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_7085

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει το Σάββατο 06 Απριλίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3560/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ .: 123388/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΛ146Μ9ΞΗ-ΜΣΟ) και στο ΦΕΚ3561/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 123385/28.12.2023 (ΑΔΑ: 608346Μ9ΞΗ-ΘΙΩ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_6172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_6172

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 01 Απριλίου 2024.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 3484/τ.Γ/31.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 122530/21.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΖΖΛ46Μ9ΞΗ-7Γ7), ΦΕΚ 3547/τ.Γ/31.12.2023 οι με αρ. πρωτ.: 123299/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΞ7446Μ9ΞΗ-ΨΛ2), αρ. πρωτ.: 123302/28.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΦΠ646Μ9ΞΗ-ΒΘΣ), προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει τo  Σάββατο 23 Μαρτίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_4195

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_4195 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3344/τ.Γ/20.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_451

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_451

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3262/τ.Γ/13.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 117777/04.12.2023 (ΑΔΑ: 9ΗΑΖ46Μ9ΞΗ-Ε2Ε) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024.

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_122534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_122534

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3240/τ.Γ/11.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 116667/30.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΜΣΥ46Μ9ΞΗ-ΧΡΒ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 121403

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ 121403

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3169/τ.Γ/04.12.2023 οι με αρ. πρωτ.: 114836/24.11.2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΞ46Μ9ΞΗ-Λ4Β) και με αρ. πρωτ.: 114834/24.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2Ψ46Μ9ΞΗ-2Μ0) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_119671
ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_119671

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3140/τ.Γ/01.12.2023 η με αρ. πρωτ. 115359/27.11.2023 (ΑΔΑ: 65ΛΖ46Μ9ΞΗ-ΙΨΖ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_118502
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_118502

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3004/τ.Γ/13.11.2023 η με αρ. πρωτ. 106809/06.11.2023 (ΑΔΑ: 63ΩΠ46Μ9ΞΗ-ΟΞ2) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΓΡ_115052

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_115052

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3027/τ.Γ/15.11.2023 η με αρ. πρωτ. 107584/07.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ246Μ9ΞΗ-ΔΨΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.
 
...
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3059/τ.Γ/20.11.2023 η με αρ. πρωτ. 110732/14.11.2023 (ΑΔΑ: 9Ω2946Μ9ΞΗ-77Σ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_ΑΝΑΚΑΤΑΝ_114103
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_114103

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2891/τ.Γ/01.11.2023 η με αρ. πρωτ. 101164/25.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΧΡ46Μ9ΞΗ-ΛΜΞ) και η με αρ. πρωτ. 101149/25.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΒ46Μ9ΞΗ-Ψ3Λ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108576

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 108576

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 2700/τ.Γ/13.10.2023, 2683/τ.Γ/13.10.2023, ΦΕΚ 2638/τ.Γ/10.10.2023 οι με αρ. πρωτ. 92458/10.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΛ1Ο46Μ9ΞΗ-Ζ0Ξ), 91122/05.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΔΞΚ46Μ9ΞΗ-Λ6Φ), 86951/28.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΞΣ546Μ9ΞΗ-Ξ0Ι) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 97814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97814

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2621/τ.Γ/09.10.2023 η με αρ. πρωτ. 89289/03.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΧΛΝ46Μ9ΞΗ-ΕΤΡ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Κυριακή  24 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 100861
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100861

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2666/τ.Γ/12.10.2023 η με αρ. πρωτ. 91430/05.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ46Μ9ΞΗ-ΩΙΝ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_98890

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_98890

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2710/τ.Γ/16.10.2023 η με αρ. πρωτ. 92447/10.10.2023 (ΑΔΑ: ΡΨΛΨ46Μ9ΞΗ-Ο90) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_99095

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_99095

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2607/τ.Γ/06.10.2023 η με αρ. πρωτ. 89297/03.10.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΔΟ46Μ9ΞΗ-ΓΣΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_96231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_96231

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2610/τ.Γ/06.10.2023 η με αρ. πρωτ. 91136/05.10.2023 (ΑΔΑ: 99ΖΧ46Μ9ΞΗ-ΨΑΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_93846
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_93846

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2326/τ.Γ/14.09.2023 η με αρ. πρωτ. 77595/04.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ8Γ246Μ9ΞΗ-Ψ6Ω) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_90765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_90765

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2326/τ.Γ/14.09.2023 η με αρ. πρωτ. 77608/04.09.2023 (ΑΔΑ: 9Φ0446Μ9ΞΗ-ΑΙΝ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων  λήγει την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΚ ΕΞΕΛ ΤΥΠΟΣ_90833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_90833

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2436/τ.Γ/21.09.2023 η με αρ. πρωτ. 82438/18.09.2023 (ΑΔΑ: 9ΕΕ146Μ9ΞΗ-ΞΗΓ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_87103

ΠΡΟΚ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 5_87103

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

α) Η με αριθ. πρωτ. 76497/30-08-2023 Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού οκτώ (8) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

β) Η με αριθ.πρωτ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1790/τ.Γ/13.07.2023 η με αρ. πρωτ. 64161/05.07.2023 (ΑΔΑ: 927Θ46Μ9ΞΗ-Π67) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΥΠΟΣ_ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ_ΑΝΑΚΑΤ_69790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_69790

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1781/τ.Γ/12.07.2023 οι με αρ. πρωτ. 64208/05.07.2023 (ΑΔΑ: 99ΖΡ46Μ9ΞΗ-ΑΩΩ), 64176/05.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΓΖ46Μ9ΞΗ-ΡΥ7) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_69782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_69782

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1458/τ.Γ/29.05.2023 η με αρ. πρωτ. 49620/23.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΨ1Θ46ΜΤΛΗ-ΖΛΒ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58735

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 58735

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1447/τ.Γ/29.05.2023 η με αρ. πρωτ. 49983/24.05.2023 (ΑΔΑ: Ψ3Φ246Μ9ΞΗ-5ΑΠ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58754

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_58754

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1458/τ.Γ/29.05.2023 η με αρ. πρωτ. 49610/23.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΟΝ46Μ9ΞΗ-ΥΔΠ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_57882

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΥΠΟΣ_57882

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1479/τ.Γ/31.05.2023 η με αρ. πρωτ. 49979/24.05.2023 (ΑΔΑ: 67ΘΧ46Μ9ΞΗ-ΥΚ6) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_57888

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ_57888

Προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σ.Ε.Υ.Π.

α) Η με αριθ. πρωτ. 39417/12-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΠ46Μ9ΞΗ-Τ70) προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σ.Ε.Υ.Π. του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

β) Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης και Διαθέσιμου Ωραρίου (αρχείο word)

γ) Αίτηση προς την Εισηγητική Επιτροπή (αρχείο word)

δ) Η με αριθ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 925/τ.Γ/06.04.2023 η με αρ. πρωτ. 35092/30.03.2023 (ΑΔΑ: 9ΠΗΙ46Μ9ΞΗ-ΘΡ9) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33459

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υιοθετηθεί καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η μεταβλητότητα της παραγωγής και της ζήτησης, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 922/τ.Γ/06.04.2023 η με αρ. πρωτ. 35103/30.03.2023 (ΑΔΑ: 9Η5Μ46Μ9ΞΗ-ΜΣΑ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος μεγάλης ισχύος».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33445

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Μέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσονται αξιοποιώντας διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μεγάλης ισχύος μεταξύ νήσων, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 881/τ.Γ/03.04.2023 η με αρ. πρωτ. 31263/22.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ43Η46Μ9ΞΗ-ΨΧΦ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογική Νοσηλευτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33437

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η «Καρδιολογική Νοσηλευτική» αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής» που ασχολείται με τη νοσηλευτική και κυρίως την κλινική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 731/τ.Γ/20.03.2023 η με αρ. πρωτ. 22327/06.03.2023 (ΑΔΑ: 98Α546Μ9ΞΗ-04Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33051

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η πολυδιαδρομική διάδοση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, ...

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α. αριθ. πρωτ. 35035/30-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΥ946Μ9ΞΗ-Γ6Λ)

α) Με αριθ. πρωτ. 35035/30-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΥ946Μ9ΞΗ-Γ6Λ) επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη σε δύο (2) θέσεις με καθεστώς μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Μαιευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. ...

Περισσότερα