Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σ.Ε.Υ.Π.

α) Η με αριθ. πρωτ. 39417/12-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨΠ46Μ9ΞΗ-Τ70) προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σ.Ε.Υ.Π. του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

β) Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης και Διαθέσιμου Ωραρίου (αρχείο word)

γ) Αίτηση προς την Εισηγητική Επιτροπή (αρχείο word)

δ) Η με αριθ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 925/τ.Γ/06.04.2023 η με αρ. πρωτ. 35092/30.03.2023 (ΑΔΑ: 9ΠΗΙ46Μ9ΞΗ-ΘΡ9) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις Μεγάλης Ισχύος και Εφαρμογές στα έξυπνα δίκτυα».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33459

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υιοθετηθεί καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η μεταβλητότητα της παραγωγής και της ζήτησης, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 922/τ.Γ/06.04.2023 η με αρ. πρωτ. 35103/30.03.2023 (ΑΔΑ: 9Η5Μ46Μ9ΞΗ-ΜΣΑ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος μεγάλης ισχύος».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33445

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Μέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αναπτύσσονται αξιοποιώντας διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μεγάλης ισχύος μεταξύ νήσων, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 881/τ.Γ/03.04.2023 η με αρ. πρωτ. 31263/22.03.2023 (ΑΔΑ: Ψ43Η46Μ9ΞΗ-ΨΧΦ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογική Νοσηλευτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33437

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η «Καρδιολογική Νοσηλευτική» αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα «Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής» που ασχολείται με τη νοσηλευτική και κυρίως την κλινική νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 731/τ.Γ/20.03.2023 η με αρ. πρωτ. 22327/06.03.2023 (ΑΔΑ: 98Α546Μ9ΞΗ-04Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυείς και Φορετές Κεραίες, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Εντοπισμός Θέσης».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33051

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η πολυδιαδρομική διάδοση είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, ...

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α. αριθ. πρωτ. 35035/30-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΥ946Μ9ΞΗ-Γ6Λ)

α) Με αριθ. πρωτ. 35035/30-03-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΥ946Μ9ΞΗ-Γ6Λ) επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη σε δύο (2) θέσεις με καθεστώς μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων  για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 στο Τμήμα Μαιευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. ...

Περισσότερα

Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με αρ.πρωτ.: 11746/30-03-2023  (αφορά την ημερομηνία κατά την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης).

 

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Xορήγησης Yποτροφιών Υποψήφιων Διδακτόρων (Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023) με αριθμ.πρωτ.: 11746/30-03-2023

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 731/τ.Γ/20.03.2023 η με αρ. πρωτ. 22373/06.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΡΩΧ46Μ9ΞΗ-Ο3Ρ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ33037

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μοντελοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 665/τ.Γ/13.03.2023 η με αρ. πρωτ. 21284/02.03.2023 (ΑΔΑ: 98ΘΤ46Μ9ΞΗ-ΦΣΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή εγκληματολογία και προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ32757

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην εγκληματολογική προσέγγιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 457/τ.Γ/23.02.2023 η με αρ. πρωτ. 12849/09.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΤΡ46Μ9ΞΗ-7ΣΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ32644

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Κυβερνοασφάλειας, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167/τ.Γ/26.01.2023 η με αρ. πρωτ. 3342/16.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΣΙΩ46Μ9ΞΗ-ΙΝΒ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεφρολογική Νοσηλευτική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ32593

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η «Νεφρολογική Νοσηλευτική» αποτελεί κλάδο της Νοσηλευτικής Επιστήμης και έχει ως στόχο την πρόληψη της νεφρικής νόσου και τη νοσηλευτική προσέγγιση ασθενών που υποβάλλονται σε διαγνωστικές πράξεις ή μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης. ...

Περισσότερα

Προκήρυξη για πρόσληψη σε θέσεις με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης Εντεταλμένων Διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 σε ακαδημαϊκά τμήματα του ΠΑ.Δ.Α.

 
 
 
Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 167/τ.Γ/26.01.2023 η με αρ. πρωτ. 3342/16.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΣΙΩ46Μ9ΞΗ-ΙΝΒ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ32331

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται στο επιστημονικό πεδίο των αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 223/τ.Γ/31.01.2023 η με αρ. πρωτ. 5785/20.01.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΡΝ46Μ9ΞΗ-Λ0Β) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολυμεσικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές με χρήση Ευφυών Τεχνικών».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ32197

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται σε «Πολυμεσικές και Διαδικτυακές Εφαρμογές με χρήση Ευφυών Τεχνικών». ...

Περισσότερα

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με το ΦΕΚ 3164/21.12.2022., τ. Γ΄ προκηρύσσει την πλήρωση της κάτωθι θέσης  μέλους Δ.Ε.Π.:

  1. Καθηγητή, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στον Τομέα Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με γνωστικό αντικείμενο «Σκηνογραφία»

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: 5417/8.12.2022

ΑΔΑ: 6Ζ1Σ46Ψ8ΝΖ-640

ΑΠΕΛΛΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: AΡΡ 31655

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για επιλογή Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε.

Προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
από 1ο έως και 3ο έτος σπουδών

Για την συμμετοχή ενός/μίας φοιτητή/τριας του ΠΑ.Δ.Α. στη διαδικασία «Επιλογής Φοιτητών Πρεσβευτών Σταδιοδρομίας Ε.Ε. στο πλαίσιο του σχεδίου ‘EU Careers Ambassadors 2023-2024’ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)»

Προθεσμία υποβολής: έως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου ώρα 14.00

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3133/τ.Γ/17.12.2022 η με αρ. πρωτ. 119253/06.12.2022 (ΑΔΑ: 61ΣΓ46Μ9ΞΗ-ΝΗΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 124117

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 124117 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3033/τ.Γ/06.12.2022 η με αρ. πρωτ. 115009/28.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΝΖ46Μ9ΞΗ-ΕΤΤ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  123612

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 123612 ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2934/τ.Γ/24.11.2022 η με αρ. πρωτ. 110805/14.11.2022 (ΑΔΑ: 9Ψ6946Μ9ΞΗ-ΚΔΥ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

α προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως την 1:00 μ.μ αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διαμόρφωση πρότασης της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών σχετικά με τη θέση ενός μέλους ΔΕΠ (οποιασδήποτε βαθμίδας) στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΠΑ.Δ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. 141/21.07.2022, τ.Α’), σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2709/τ.Γ/25.10.2022 η με αρ. πρωτ. 98259/18.10.2022 (ΑΔΑ: 6Κ9Ο46Μ9ΞΗ-Ε7Ν) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106480
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 106480

  ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στo ΦΕΚ 2259/τ.Γ/14.09.2022 η με αρ. πρωτ. 78665/07.09.2022 (ΑΔΑ: Ω5ΓΥ46Μ9ΞΗ-ΣΚ9) και στο ΦΕΚ 2295/τ.Γ/15.09.2022 η με αρ. πρωτ. 78672/07.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΣΘΨ46Μ9ΞΗ-7ΡΛ) προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2460/τ.Γ/29.09.2022 η με αρ. πρωτ. 84077/21.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΣ346Μ9ΞΗ-1Ι7) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29946

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2344/τ.Γ/16.09.2022 η με αρ. πρωτ. 79204/08.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΧΙΤ46Μ9ΞΗ-4Κ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

α προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022.

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2218/τ.Γ/12.09.2022 η με αρ. πρωτ. 76430/31.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΒΑΝ46Μ9ΞΗ-9ΝΘ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):


ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Διεργασιών σε Βιοϋλικά για Βιοϊατρικές Εφαρμογές».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29600

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αναφέρεται στη μελέτη, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2002/τ.Γ/22.08.2022 η με αρ. πρωτ. 73288/04.08.2022 (ΑΔΑ: 91ΟΤ46Μ9ΞΗ-11Υ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α ́ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Μετρήσεις με Έμφαση στη Μέτρηση και Ψηφιακή Αποκατάσταση Συμπιεσμένων Σημάτων Ακουστικών Συχνοτήτων». ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/τ.Γ/22.08.2022 η με αρ. πρωτ. 73300/04.08.2022 (ΑΔΑ: Ψ36946Μ9ΞΗ-4Ψ5) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου- Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Εφαρμογές στην Αλγοριθμική Διάγνωση Βλαβών Συστημάτων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ29249

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη αλγοριθμικών μεθόδων για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και ασφάλειας τεχνολογικών συστημάτων ή/και διεργασιών, ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2004/τ.Γ/22.08.2021 η με αρ. πρωτ. 73262/04.08.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΣ846Μ9ΞΗ-ΣΕΨ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ψηφιακή εγκληματολογία και προστασία ηλεκτρονικών δεδομένων».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ28966

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά την εγκληματολογική προσέγγιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 27151/29-08-2022) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου 

«Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑΔΑ- (MIS) 5073631» (Κ/Ε 80956)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1538/τ.Γ/28.06.2022 η με αρ. πρωτ. 54412/10.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΔΖ46Μ9ΞΗ-ΞΡΣ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 22439/07-07-2022) για υποβολή υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” (Κ/Ε 81110)

Ανακήρυξη υποψήφιων για τις θέσεις Διευθυντών στα τρία Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 

  • Εργαστήριο «ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Εργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού»,  
  • Εργαστήριο «Σχεδιασμού (design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και 0πτικοακουστικής Τεκμηρίωσης», 
  • Εργαστήριο «Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.» 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΣΕ46Μ9ΞΗ ΣΑΕ

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών, με τριετή θητεία (από 1-9-2022 έως 31-8-2025), στα παρακάτω τρία Εργαστήρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

• Εργαστήριο ARTICON: Ανάδειξη – Συντήρηση Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού,

• Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης,

• Εργαστήριο Χώρου, Αισθητικής, Αειφορίας – Χ.Α.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΨΓΗΘ46Μ9ΞΗ ΓΥΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ:Ψ4Ο046ΜΙ0Φ-ΕΩ6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1266/τ.Γ/30.05.2022 η με αρ. πρωτ. 48308/19.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΡΑΦ46Μ9ΞΗ-ΤΦΚ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

Τα προσόντα εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (εφόσον έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ) καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης). ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1182/τ.Γ/18.05.2022 η με αρ. πρωτ. 45635/10.05.2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΠ46Μ9ΞΗ-ΖΩΗ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη φροντίδα ασθενών με δυσλιπιδαιμίες».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ27662

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Η Παθολογική Νοσηλευτική αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη ειδίκευση της Νοσηλευτικής Επιστήμης που αφορά στην φροντίδα ενήλικων ασθενών με παθολογικά νοσήματα. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 931/τ.Γ/18.04.2022 η με αρ. πρωτ. 37332/06.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΤ746Μ9ΞΗ-ΦΩΞ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Μία (1) θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινοτική Νοσηλευτική με έμφαση στην Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας».
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ27245

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η Κοινοτική Νοσηλευτική συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας προάγοντας την υγεία του πληθυσμού της Κοινότητας. ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 845/τ.Γ/11.04.2022 η με αρ. πρωτ. 31920/24.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΟ46Μ9ΞΗ-1ΧΙ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

• Μία (1) θέση Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναγνώριση Προτύπων στην Ιατρική».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ26966.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών που βασίζονται σε μεθόδους αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών σημάτων (π.χ. ...

Περισσότερα