Πρωτόκολλα Συνεργασίας

ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της δικτύωσης και της συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συνέργειες οι οποίες επισφραγίζονται μέσα από την υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, τα οποία έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στη βάση της ισότητας και της αμοιβαίας ωφέλειας των εμπλεκόμενων μερών.

Η ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας και συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και στην ουσιαστικότερη αναβάθμιση της εικόνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως διεθνούς ερευνητικού και συμβουλευτικού κέντρου.