Εκτελεστικός Διευθυντής

Σύγκλητος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής αποτελεί όργανο διοίκησης των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4957/2022. Σε κάθε Α.Ε.Ι. έχει συσταθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4957/2022, θέση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία, που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Α.Ε.Ι.

 

Θέματα σχετικά με την διαδικασία επιλογής, τα ελάχιστα προσόντα, τους υποψηφίους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, την διαδικασία τοποθέτησης του επιλεγέντος υποψηφίου για την θέση, το ύψος των αποδοχών και την θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή ρυθμίζονται με τις παρ. 2 έως και 8 του άρθρου 17 του ν.4957/2022, ενώ, οι αρμοδιότητές του προβλέπονται στο άρθρο 18 του ιδίου νόμου.

 

Στο πλαίσιο της επιλογής και τοποθέτησης Εκτελεστικού Διευθυντή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 64220/05.07.2023 (ΑΔΑ: 60ΒΙ46Μ9ΞΗΔ0Δ) δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, με την υπ’ αρ. 1/01.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΝ546Μ9ΞΗ-3ΛΔ) απόφασή του, επέλεξε ομόφωνα (10/10), κατόπιν ψηφοφορίας των 10 παρόντων μελών, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με την αριθμ. 82885/18-09-2023 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1049/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. στις 02-10-2023, τοποθετήθηκε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος του Γρηγορίου, μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’, στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με θητεία η οποία θα λήξει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, στις 31/08/2027.

Παπαδόπουλος Γεώργιος,
Εκτελεστικός Διευθυντής ΠαΔΑ
Τηλέφωνο : 210-5381114

Βιογραφικό Σημείωμα (pdf)