Σχολή Μηχανικών
 

Παρουσίαση Σχολής

Η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
 • Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

Σκοπός

Η Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα επιστημονικά πεδία των τμημάτων της μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Επίσης καλλιεργεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της, στο πλαίσιο ενός ευρέος δικτύου εθνικών και διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων όπου συμμετέχουν τα θεσμοθετημένα ερευνητικά Εργαστήρια της Σχολής και των τμημάτων της.

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρουν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών χρονικής διάρκειας 5 ετών, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους τους τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανάλογα με τους επιστημονικούς τομείς τους οποίους διακονεί κάθε τμήμα. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών έχουν καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων  πανεπιστημιακών τμημάτων του εξωτερικού, τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών τα οποία προσφέρονται από τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών αποσκοπούν:

 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στα επιστημονικά αντικείμενα που διακονούν τα τμήματα της σχολής.
 • Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των τμημάτων.
 • Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.


Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρουν σημαντικό αριθμό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα του Μηχανικού.

Διδακτορικές Σπουδές

Η Σχολή Μηχανικών μέσω των τμημάτων της προσφέρει Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων τμημάτων.