Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Σχολή Επιστημών Τροφίμων
 

Παρουσίαση Σχολής

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

Σκοπός

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα επιστημονικά πεδία των τμημάτων της μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών.

 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων προσφέρουν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών χρονικής διάρκειας 4 ετών, τα οποία έχουν καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού, τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Τα ΠΜΣ των τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονα αντικείμενα, προσφέροντας στους φοιτητές/τριές τους ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι τους είναι:

Η συνεχής βελτίωση των ΠΠΣ μέσω της παρακολούθησης των νέων εξελίξεων στα επιστημονικά αντικείμενα των Επιστημών Τροφίμων, με στόχο την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η δομή και η οργάνωση των ΠΠΣ έτσι ώστε, οι φοιτητές/τριες με το πέρας των σπουδών τους, να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, για τη συνέχιση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, ή για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και η σύνδεση αυτής με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας των Τμημάτων της Σχολής και η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία διοργανώνουν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων μέσω των τμημάτων της προσφέρει Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).