Δια Βίου Μάθηση

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Στα πλαίσια της παραπάνω προσέγγισης, ίδρυσε τον Ιούλιο του 2018 (ΦΕΚ 2880/19-07-2018) το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης έχει ως βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση σειράς ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και, εν γένει, διά βίου μάθησης σε όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το Πανεπιστήμιο.

Το  επιστημονικό δυναμικό του προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από το ακαδημαϊκό ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος ενώ, όπου απαιτείται, αξιοποιούνται εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες μέσω του Μητρώου Εκπαιδευτών που τηρεί το Πανεπιστήμιο.

Βασικός στόχος του Κέντρου είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των ολοκληρωμένων υπηρεσιών του τόσο προς τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγατοποιείται σε σύγχρονες και άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβάνοντας σειρά από τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες και εργαστηριακούς χώρους. Παράλληλα, σε πληθώρα προγραμμάτων προσφέρεται η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης ή Επαγγελματικής Κατάρτισης (αναλόγως της φύσης και της διάρκειας του Προγράμματος), ενώ σε προγράμματα που έχουν εντάξει τις απαιτούμενες προδιαγραφές υπάρχει  η δυνατότητα απονομής Πιστωτικών Μονάδων  ECTS (European Credit Transfer System) ή ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΔΑ απευθύνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σε αποφοίτους Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχους, νέους επιστήμονες, ανέργους πολίτες που έχουν ως στόχο την επιτυχή πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή και σε έμπειρο εργαζόμενο προσωπικό που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες αιχμής σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.