Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.4521/2018 το οποίο γνωμοδοτεί, αν ένα ερευνητικό έργο συνάδει με τους αποδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Αποστολή της Επιτροπής είναι να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ελέγχοντας το αν κατά τη διεξαγωγή τους τηρούνται οι γενικά παραδεκτές αρχές της ακεραιότητας της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής.

Η Ε.Η.Δ.Ε εξετάζει ιδίως το κατά πόσον προστατεύονται η αξία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην έρευνα, καθώς και αν τα ερευνητικά προγράμματα διενεργούνται με τον απαιτούμενο σεβασμό στα χρησιμοποιούμενα πειραματόζωα, στη βιοποικιλότητα και στο πολιτιστικό περιβάλλον.