Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
 

Παρουσίαση Σχολής

Η Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
  • Τμήμα Εργοθεραπείας
  • Τμήμα Μαιευτικής
  • Τμήμα Νοσηλευτικής
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

Σκοπός

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών τα οποία προσφέρονται από τα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας αποσκοπούν:

  • Στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.
  • Στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στα επιστημονικά αντικείμενα που διακονούν τα τμήματα της σχολής.
  • Στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των τμημάτων.
  • Στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρουν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών χρονικής διάρκειας 4 ετών, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους τους τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανάλογα με τους επιστημονικούς τομείς τους οποίους διακονεί κάθε τμήμα. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας έχουν καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού, τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας προσφέρουν μια σειρά από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία διοργανώνουν είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η ειδίκευσή τους σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων τα οποία διακονεί το εκάστοτε Π.Μ.Σ. Τα Π.Μ.Σ. των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και ειδίκευση. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες διαδικασίες λειτουργίας τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών των Π.Μ.Σ.

Διδακτορικές Σπουδές

Η Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας μέσω των τμημάτων της προσφέρει Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των εκάστοτε τμημάτων.