Μεταπτυχιακές

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει μια σειρά από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία διοργανώνει είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η ειδίκευσή τους σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων τα οποία διακονεί το εκάστοτε Π.Μ.Σ.

Τα Π.Μ.Σ των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και ειδίκευση. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες διαδικασίες λειτουργίας τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών των Π.Μ.Σ.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν πενήντα οκτώ (58) Π.Μ.Σ. που συμβάλλουν στην εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα που τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεραπεύουν αυτοδύναμα αλλά και σε συνεργασίες, Η ίδρυση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους αποφοίτους του όσο και στους πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ. της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής, να προχωρήσουν στον δεύτερο κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της έρευνας και, παράλληλα, επιδιώκει την εξωστρέφεια μέσα από τη λειτουργία διατμηματικών και διιδρυματικών Π.Μ.Σ. και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν τα εξής Π.Μ.Σ.: (42) αυτοδύναμα, (5) διιδρυματικά με επισπεύδον Ίδρυμα το ΠΑΔΑ, (5) διιδρυματικά με το εξωτερικό και επισπεύδον Ίδρυμα το ΠΑΔΑ και (6) διιδρυματικά με επισπεύδον άλλο Ίδρυμα.

Δείτε τις Προκηρύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακών Σπουδών