Πρακτική Άσκηση

0 02 05 Dad7f2c18b1a29a9ecece46cf5991b111475407197ee6d38138a357d3dec72cb 1c6d9a38107298

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η καρποφόρα σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη (learning by doing), αλλά και καλύπτοντας την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία, η οποία αναδεικνύεται σε κυρίαρχο στόχο τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των φορέων απασχόλησης.
  • Επαφή των σχολών των Ιδρυμάτων με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
  • Ενημέρωση των ασκουμένων για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων στον επαγγελματικό χώρο της ειδικότητάς τους.