Διεθνείς Σχέσεις

0 02 05 Dd173127f619fb84fe38345409008656b6bbaea82e37874d02a91893b8b056ac 1c6d996317f2b2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, οι οποίες στοχεύουν τόσο στη διεθνή προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου όσο και στη διεθνή δικτύωση αυτού.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι εμφανής τόσο από την ύπαρξη συνεργασιών με πολλούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς ανά την υφήλιο, όσο και από τις δυνατότητες ανταλλαγής που παρέχει σε φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και προσωπικό μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων οι οποίες επικεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, στην:

  • σύναψη διεθνών διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς του εξωτερικού,
  • συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
  • συμμετοχή σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημονικής συνεργασίας και κινητικότητας,
  • ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων, ερευνητών και προσωπικού,
  • διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων,
  • προσέλκυση επιστημόνων διεθνούς κύρους.

 

Η στρατηγική και οι κατευθυντήριοι άξονες τους οποίους ακολουθεί το Πανεπιστήμιο σε θέματα διεθνών σχέσεων χαράσσονται από τις εκάστοτε Πρυτανικές Αρχές και την Σύγκλητο του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων.