Μεταδιδακτορική Έρευνα

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ερευνητικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των ακαδημαϊκών μονάδων και των θεσμοθετημένων εργαστηρίων του.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής, και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας, η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.