Συμβουλευτικά Όργανα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Επιτροπή Δεοντολογίας (ΑΔΑ Ψ9ΗΓ46Μ9ΞΗ Ι67)

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ 6ΡΡ846Μ9ΞΗ ΝΞΦ)

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ 6ΘΖ446Μ9ΞΗ 4Ρ9)

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ ΨΡ6Π46Μ9ΞΗ 7Ν1)

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΑΔΑ ΡΟ1246Μ9ΞΗ 3Ρ9)

Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ ΕΥΗΠ46Μ9ΞΗ Χ9Γ)

Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΔΑ 6ΓΛ246Μ9ΞΗ Λ5Φ)

Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας (ΑΔΑ ΨΖΥ946Μ9ΞΗ-ΖΦΛ) (Ανασυγκρότηση)

Επιτροπή Διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Επιτροπή Προπτυχιακών Ελληνόφωνων και Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΔΑ 9Β5246Μ9ΞΗ-Ξ3Κ)

Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιοποίησης (Ε.Δ.Α.Σ.Κ.) των Συνεδριακών Κέντρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής