Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με τις διατάξεις των άρθρων από 82 έως 95 του  πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 111/α/12-6-2020), παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου σε άλλες γλώσσες (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.) πλην της Ελληνικής.

Το ΠΑ.Δ.Α., ως ένα ίδρυμα με έντονο διεθνή προσανατολισμό, αναποκρίθηκε άμεσα στις κρατικές επιταγές, ιδρύοντας το Τμήμα Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 3602/β/29-08-2020).

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας, που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του πανεπιστημίου και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού του έργου.

Ειδικότερα, η ίδρυση του Τμήματος Ξ.Π.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της αυτονομίας του ΠΑ.Δ.Α., καθώς και στην ευρύτερη ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή πόλο έλξης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα.

Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίησή του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ ακολούθως απαιτείται με επιμέλεια του ΠΑ.Δ.Α. η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου Ξ.Π.Σ., καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.