Πολιτικές – Κανονισμοί – Διαδικασίες

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Πολιτικές

Πολιτική για την Προστασία της Υγείας από το Κάπνισμα
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις
Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Πολυνόη”

 

Κανονισμοί – Διαδικασίες

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμούς – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.

– Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020

– Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του
ΦΕΚ 3122/τ. Β΄/31-07-2018,
ΦΕΚ 626/τ. Β΄/27-02-2019,
ΦΕΚ 1828/τ. Β΄/13-05-2020,
ΦΕΚ 3602/τ. Β΄/29-08-2020