Πολιτικές – Κανονισμοί – Διαδικασίες

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Πολιτικές

Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική για την Προστασία της Υγείας από το Κάπνισμα
Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πολιτική διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
Πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις
Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Πολυνόη”

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Κανονισμοί – Διαδικασίες

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμούς – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.

– Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020

– Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του
ΦΕΚ 3122/τ. Β΄/31-07-2018
ΦΕΚ 626/τ. Β΄/27-02-2019
ΦΕΚ 1828/τ. Β΄/13-05-2020
ΦΕΚ 3602/τ. Β΄/29-08-2020
ΦΕΚ 1333/τ. Β΄/ 06-04-2021
ΦΕΚ 2249/τ. Β΄/31-05-2021
ΦΕΚ 3513/τ. Β΄/ 02-08-2021
ΦΕΚ 3998/τ. Β΄/30-08-2021

-Έγκριση Κανονισμού συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική
ΦΕΚ 935/τ.Β’/02/03/2021