Ερευνητικά Προγράμματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο των ερευνητικών του δράσεων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτοδύναμα είτε μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε ερευνητικά έργα αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας, τη δημιουργία του κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος, την προαγωγή της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.

Η επιτυχής υλοποίηση του συνόλου των ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί ή συμμετέχει το Πανεπιστήμιο, βασίζεται στην αξιοποίηση του έμψυχου επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει.

Η οικονομική διαχείριση του συνόλου των ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου.

Τα ερευνητικά έργα εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και το λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από την αγορά εργασίας.