Επιτροπή Ερευνών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών Σχολών του Πανεπιστημίου, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ) αποσκοπεί στην παραγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο. Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, την εκπόνηση ειδικών μελετών και την παροχή γνωμοδοτήσεων ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.