Ταυτότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, η παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης, με ταυτόχρονη διάχυσή τους στην κοινωνία, αλλά και η καλλιέργεια των τεχνών και του πολιτισμού.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

 

Όραμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η εδραίωσή του στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς, ως ένα πρώτης επιλογής, ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο, µε δημόσιο χαρακτήρα, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Οι βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελούν την πυξίδα του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος, υλοποιούνται μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ενώ έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης, η μέτρηση και παρακολούθηση των οποίων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος μέσω της αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησής του.
Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι οι:

 • Αριστεία στην Εκπαίδευση
 • Προαγωγή της Έρευνας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας
 • Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση
 • Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων
 • Διασφάλιση Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (9η συνεδρίαση, 05-05-2020) και την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020).

Η πολιτική ποιότητας αποτελεί το βασικό κείμενο, το οποίο θέτει τις αρχές λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), δίνοντας ώθηση για τη συνεχή βελτίωση του Ιδρύματος και την επίτευξη της προσδοκίας για εδραίωση της θέσης του, στο εθνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, ως πόλου καινοτομίας και αριστείας.

 

Περισσότερα

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

Ακολουθώντας τη βασική φιλοσοφία τόσο της αποστολής μας όσο και του οράματός μας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επικεντρώνεται στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με δράσεις που αφορούν τους ακόλουθους άξονες:

 • την παροχή εκπαιδευτικού έργου,
 • τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας,
 • τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
 • την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης,
 • την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.