Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού

0 02 05 17c72a2d50391659d4a0b3ba984d002a8022df670021e908660ee952f71850fe 1c6d9a38672329

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου να βοηθήσει ουσιαστικά και να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των φοιτητών και των αποφοίτων του, έχει αναπτύξει και προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε θέματα σπουδών και σταδιοδρομίας από ειδικευμένους στον τομέα συμβούλους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Σε συμβουλευτικό επίπεδο

 • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, μέσω ατομικών συνεδριών, για τη διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων, πλάνου σταδιοδρομίας, καθώς και για ευκαιρίες μετεκπαίδευσης/επανεκπαίδευσης/έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, μέσω ατομικών ή / και ομαδικών συνεδριών, για θέματα, όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η συνέντευξη επιλογής, η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, η κατάρτιση ατομικού φακέλου προσόντων και οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
 • υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και αποφοίτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος,
 • διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – εκθέσεων – σεμιναρίων με αντικείμενο το έργο του τμήματος, καθώς και προβολή των υπηρεσιών, των δράσεων και των αποτελεσμάτων του τμήματος μέσω ενεργειών δημοσιότητας,
 • συνεργασία με δίκτυο ακαδημαϊκών συμβούλων (μέλη ΔΕΠ) για καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας (με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες συνεργασίες),
 • συνεργασία με δίκτυο μεντόρων,
 • συμμετοχή σε εκδηλώσεις τρίτων,
 • δια ζώσης ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από εξειδικευμένο προσωπικό για τη διερεύνηση κλίσεων και δεξιοτήτων μέσω ερωτηματολογίων και ψυχομετρικών εργαλείων.

 

Σε ερευνητικό επίπεδο

 • ανάπτυξη και επιμέλεια συμβουλευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
 • εκπόνηση ερευνών – μελετών αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του Ιδρύματος και την αγορά εργασίας,
 • παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των φοιτητών και των αποφοίτων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες με σκοπό την αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου του τμήματος.