Πρυτανικές Αρχές

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α’)  «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» ο Πρύτανης εκλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις παραγρ. 6 & 7 του ως άνω άρθρου 11, μεταξύ όποιων από τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη Α.Ε.Ι.

Ο Πρύτανης είναι μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος και κατέχει την βαθμίδα και τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον για ένα (1) έτος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.4957/2022. Μετά την εκλογή του στο αξίωμα του Πρύτανη, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 του ν.4957/2022 αρμοδιοτήτων του, προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης. Ο Πρύτανης – όπως κάθε εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης που προτείνεται για το συγκεκριμένο αξίωμα – με την υποψηφιότητά του, παρουσιάζει στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης κατάλογο, σύμφωνα με την περιπτ. β της παραγρ. 3 του ως άνω άρθρου 11, με μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που προτείνει να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4). Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με την θητεία του Πρύτανη, υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. καθορίζονται οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων και οι αρμοδιότητες Πρύτανη του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 που μεταβιβάζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που του ανατίθεται.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Συμβούλιο Διοίκησης με το υπ’ αρ. 45880/11-05-2023 Πρακτικό Εκλογής για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προέβη στην εκλογή του Πρύτανη του Ιδρύματος. Η υπ’ αρ. 46969/12-5-2023 σχετική διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α., με θητεία από 01/09/2023 έως και 31/8/2027, η οποία εκδόθηκε από τον υπηρετούντα πρώτο στην σειρά αναπλήρωσης μη κωλυόμενο Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  454/ΥΟΔΔ. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος, με την έναρξη της θητείας του και μετά την σχετική σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία λήφθηκε στην με αριθ. 01/01-09-2023 συνεδρίασή του, προέβη στην έκδοση της υπ’ αρ. 77275/01-9-2023 Απόφασης, με θέμα “Ορισμός Αντιπρυτάνεων, τομέων ευθύνης Αυτών, κατανομής αρμοδιοτήτων και σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 921/ΥΟΔΔ.

Με βάση τα ανωτέρω, Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις (με βάση την σειρά τους ως προς την αναπλήρωση του Πρύτανη) είναι οι ακόλουθοι:

Πρύτανης

–  Παναγιώτης Καλδής, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος.

Αντιπρυτάνεις

– Πέτρος Καλαντώνης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης

– Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων – Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σταύρος Καμινάρης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος, ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Θεόδωρος Ξάνθος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ιδρύματος, ως Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας