Πρυτανικές Αρχές

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114 Α΄

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας του ΠΑΔΑ για θητεία τεσσάρων ετών. Αντιπρύτανης εκλέγεται μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Ιδρύματος για ίδια θητεία.

Στο ΠΑΔΑ εκλέγονται τέσσερεις Αντιπρυτάνεις για την ίδια θητεία: ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων πρυτανικών εκλογών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τον Μάιο του 2019 για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, η σύνθεση των Πρυτανικών Αρχών είναι η ακόλουθη :

Πρύτανης

  • Παναγιώτης Καλδής. Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος.

 

Αντιπρυτάνεις

  • Γραμματή Πάντζιου. Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων. Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών,
  • Ευσταθία Παπαγεωργίου. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,
  • Κλειώ Σγουροπούλου. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών,
  • Ιωάννης Καλδέλλης. Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχόλης Μηχανικών.