Διοικητική Δομή

01

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το σύνολο των λειτουργιών του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν τρεις γενικές διευθύνσεις: τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τη
Γενική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Οι υποκείμενες Διευθύνσεις οργανώνονται σε διάρθρωση μήτρας με οκτώ κεντρικές (θεματικές) Διευθύνσεις οι οποίες υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπληρώνεται από μια σειρά αυτοδύναμων διευθύνσεων, μονάδων, τμημάτων και γραφείων τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.

 

Οργανόγραμμα (μορφή pdf)

Στοιχεία Επικοινωνίας Προσωπικού

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αυτοτελείς Διοικητικές Μονάδες