Διοικητική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διοικητική Δομή

Το σύνολο των λειτουργιών του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν δύο Γενικές Διευθύνσεις: τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Οι υποκείμενες Διευθύνσεις οργανώνονται σε διάρθρωση μήτρας με εννέα κεντρικές (θεματικές) Διευθύνσεις οι οποίες υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπληρώνεται από μια σειρά αυτοδύναμων γραφείων τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Διευθύνσεων/Τμημάτων

Οργανόγραμμα (μορφή pdf) (ασπρόμαυρο)

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύγκλητος
Πρυτανικό Συμβούλιο

Πρύτανης

– Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
– Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
– Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
– Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας