Διοικητική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το σύνολο των λειτουργιών του Ιδρύματος στηρίζονται διοικητικά από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο διοικητικές δομές του Πανεπιστημίου περιλαμβάνουν δύο Γενικές Διευθύνσεις: τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Οι υποκείμενες Διευθύνσεις οργανώνονται σε διάρθρωση μήτρας με εννέα κεντρικές (θεματικές) Διευθύνσεις οι οποίες υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργιών του Πανεπιστημίου. Το οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμπληρώνεται από μια σειρά αυτοδύναμων γραφείων τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία αυτού.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας Διευθύνσεων/Τμημάτων

Γενικές Διευθύνσεις

Οργανόγραμμα (μορφή pdf) (ασπρόμαυρο)