Διακρατικές Σχέσεις

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στo πλαίσιo του διεθνούς προσανατολισμού του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση διακρατικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού.

Συνεργασίες οι οποίες αποσκοπούν, κατά κύριο λόγο, στην προσφορά προγραμμάτων σπουδών από κοινού με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικών δεδομένων, καθώς επίσης και την προώθηση της κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού και των φοιτητών.