Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 27-12-2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-12-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (Κ10-44) ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 22PROC011485709_signed
02-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed
03-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1
04-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 01-11-2022 έως 31-10-2024
 
  ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1_signed

03-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1

04-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 07-09-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 08-09-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1_signed

03-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1

04-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1
03-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1_signed
04-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-2022-168913-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_signed
02-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1
03-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1_signed
04-2022-168913-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», για το χρονικό διάστημα από 1-09-2022 έως 31-12-2024

01-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-espd-request-v1_signed
03-espd-request-v1
04-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022»

CPV: 3120000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
CPV: 51112100-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.193,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Εκμίσθωση Χώρων για τη Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείων Εντός των Εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV:70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων που δεν προορίζονται για κατοίκηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39181000-4: Πάγκοι εργαστηρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.998,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων και Καθισμάτων για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1
04-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1
04-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Φοιτητικών Εστιατορίων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-12-2024.

1η Διευκρίνιση ΟΡΘΗ ΣΙΤΙΣΗ Signed


01 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1
03 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1 Signed
04 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

20220726 1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed
20220808 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed


01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ Signed
02 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1
03 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1 Signed
04 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΈΔΡΑΝΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΘΡΑΝΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ»

CPV: 92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Τριών (3) Εξυπηρετητών για τις υπολογιστικές ανάγκες της Virtualization Υποδομής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1 Signed
03 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1
04 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
CPV: 33760000-5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, CPV: 39830000-9:

Προϊόντα Καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.232,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 39515400-9: Σκίαστρα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Signed
02 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣespd Request V1
03 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Espd Request V1 Signed
04 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1 Signed
03 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1
04 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1 Signed
03 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1
04 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

CPV:31681410‐0 Ηλεκτρολογικό υλικό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Παροχή Διαφόρων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Συνεδριακών Κέντρων και των Αιθουσών Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Μελέτη Ενεργειακών καταναλώσεων, Διαταραχών και Ποιότητας Ισχύος στο Κτίριο Ζ της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV:71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 30192700-8: Γραφική ύλη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 30197643-5: Φωτοαντιγραφικό χαρτί
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης για το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής»

01 155228 2022 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗ Signed
02 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ Espd Request Signed
03 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ Espd Request
04 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 30192110-5: Μελάνια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα Τμήματα 5 και 6».

01 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Espd Request V1
03 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Espd Request V1 Signed
04 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Τμήμα 2»

00 2022 154167 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Signed
01 2022 154167 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
02 2022 154167 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1
03 2022 154167 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1 Signed
04 2022 154167 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 42512500-3: Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων, CPV: 50730000-1: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.104,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Αποκατάσταση Αρμού και Μόνωση Οροφής στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ:
«Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.949,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
CPV: 33760000-5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, CPV: 39830000-9:

Προϊόντα Καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Του ΕΣΗΔΗΣ

 03-12-2021

04-12-2021 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 134832 2021 Espd Request V1
03 134832 2021 Espd Request V1 Signed
04 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr

 

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση 141859 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Signed


01 141859 2021 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 141859 Espd Request V1
03 141859 Espd Request V1 Signed
04 141859 2021 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

...
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη Παροχή Διαφόρων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Συνεδριακών Κέντρων και των Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Πλαίσιο της Έναρξης του Ακαδημαϊκού Έτους και της Δια Ζώσης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 75131100-4

1η Διευκρίνιση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηχο-απορροφητικών Πλαισίων για την Διεύθυνση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών και για το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ»
CPV: 32429000-6: Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.010,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VOIP ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει της Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 136086 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 136086 Espd Request V1
03 2021 136086 Espd Request V1 Signed
04 2021 136086 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Ξηράς Δόμησης και Διαφόρων Κατασκευαστικών Υλικών για τις Ανάγκες Διαμόρφωσης Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135843 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1
03 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1 Signed
04 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Δ.Α.»

1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Signed
2. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Signed

00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Signed
00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Signed
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ Signed
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
03 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Signed
04 182294 ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ Espd Request V1 Signed
04 182294 ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ Espd Request V1
05 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Signed
06 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΕΣ Signed
07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Signed
08 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟY Signed
09 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Signed
10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Signed
11 ΤΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Signed
12 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

13 20210819 ΕΞ.10947 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Signed
14 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ Signed
15 20200527 ΕΙΣ 35032 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων, Καθισμάτων, και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

01 135603 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AI Signed
02 135603 2021 Espd Request V1
03 135603 2021 Espd Request V1 Signed
04 135603 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AI ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με Χρονική Διάρκεια από 1-10-2021 έως 31-03- 2024

01 134503 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Signed
02 134503 2021 Espd Request V1
03 134503 2021 Espd Request V1 Signed
04 134503 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγειονομικού Εξοπλισμού για την Προστασία των Φοιτητών και Καθηγητών στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου»

CPV: 35113400-3 – Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1
03 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1 Signed
04 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση κήπων, φυτεμένων δωμάτων και περιβάλλοντα χώρου και των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή Φορολογικών Εντύπων, Παροχή Υπηρεσιών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1
03 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1 Signed
04 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ...

Περισσότερα