Προκηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών για την άμεση κάλυψη...

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 1η Διευκρίνιση Signed 01 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Signed 02 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 03 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ»...

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03 ΟΔΗΓΙΕΣ...

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52   01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 03 Εγχειρίδιο ΟΦ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 04 Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ 05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ Signed 06 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΔΑΜ Signed 07 Espd Request...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Επαναχρωματισμό Χώρων και Εργασιών Αποκατάστασης του Συνεδριακού Κέντρου της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολικών μετά των Παρελκόμενων τους για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Καθαρισμού Δαπέδων, Αιθουσών Υποδοχής, Βιολογικού Καθαρισμού των Καθισμάτων, Καρεκλών και Πλύσιμο Μοκετών με Βιολογικό Καθαρισμό του Συνεδριακού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολης 2) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμήςγια την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών - Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»...

Διακήρυξη για τον Προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 04 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 06 2019 ΤΕΥΔ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 07 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 08 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την «Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες για του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 2019 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΥΔ Διευκρινίσεις σχετικά με...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης προμήθειας Εκπαιδευτικού Ηλεκτρικού Λεωφορείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΥΔ ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03 ΟΔΗΓΙΕΣ...

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Ετήσια Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Συνοπτικά στοιχεία: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω των μετακινήσεων από το κτίριο του «ΕΡΓΑΣ» στους χώρους του Ιδρύματος. Πρόσκληση Εκδήλωσης...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσηςποιότητας - τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»   2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗRΙΞΗ   2019 ΤΕΥΔ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΥΔ  ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια «Ενοποίηση υπηρεσίας φωνής (τηλεφωνικού κέντρου) για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ ...

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Εργασίες Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Αναβατορίων, μετά των Ανταλλακτικών, καθώς και την Ετήσια Συντήρηση αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)   ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανακατασκευή νέου εργαστήριου έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικης»...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)   ...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός συστήματος Ρεολογίας – Ιξωδομετρίας, προϋπολογισμού #60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) Προκήρυξη     ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Συνοπτικά στοιχεία: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων , κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις ανάγκες των γραφείων -εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Συνοπτικά στοιχεία: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων , κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)», του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 100.000,00€, συμπ. του Φ.Π.Α. Προκήρυξη Διακήρυξη  ...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.1.2 & 5.1.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 του έργου «AgroLabs – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος", MIS:5011257, προϋπολογισμού 75.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. Προκήρυξη Agrolabs 2018 Διακήρυξη Agrolabs 2018  ...

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για χρονικό διάστημα τριών (3)...

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών storages και λογισμικού καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης του Κεντρικού ∆ικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διαρρύθμιση του κτηρίου Κ.15 του Ε.Λ.Κ.Ε., του κτηρίου Κ.16 της Πληροφορικής και του ημιώροφου του Συνεδριακού Κέντρου του κτηρίου Κ.2 στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον...

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www.uniwa.gr 24-10-2018 ώρα11:00 π.μ. 24-10-2018 ώρα 11:30 π.μ. Διευκρίνιση σχετικά...

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   Περίληψη Διακήρυξης ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ...