Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Προβολικών για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

 

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

25-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου προμήθειας:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 1.370.380 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

01-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC012733362_signed

02-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-espd-request-v1

03-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-espd-request-v1_signed

04 2023 194307 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ειδικές Εσωτερικές Διαμορφώσεις Χώρων του Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

16-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

17-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

...
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 39711110-3: Ψυγεία-καταψύκτες, 33121100-5: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 31644000-2: Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.999,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2023

ΚΑΕ: 082901

01-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-espd-request-v1_signed

03-espd-request-v1

04-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου και Φωτοτυπικών μηχανημάτων».

ΚΑΕ: 934906 (αριθμ. ενάριθ. Έργου 2021ΝΑ34600078)

01-179881-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΖΩΤΟΥ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-179881-2023-espd-request-v1

03-179881-2023-espd-request-v1_signed

04-01-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 01-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

04-02-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 02-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΛΝΟ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 27-12-2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-12-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 22PROC011485709_signed
02-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed
03-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1
04-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 01-11-2022 έως 31-10-2024
 
  ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1_signed

03-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1

04-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 07-09-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 08-09-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1_signed

03-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1

04-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1
03-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1_signed
04-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-2022-168913-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_signed
02-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1
03-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1_signed
04-2022-168913-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», για το χρονικό διάστημα από 1-09-2022 έως 31-12-2024

01-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-espd-request-v1_signed
03-espd-request-v1
04-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022»

CPV: 3120000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
CPV: 51112100-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.193,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Εκμίσθωση Χώρων για τη Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείων Εντός των Εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV:70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων που δεν προορίζονται για κατοίκηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39181000-4: Πάγκοι εργαστηρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.998,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων και Καθισμάτων για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1
04-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1
04-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Φοιτητικών Εστιατορίων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-12-2024.

1η Διευκρίνιση ΟΡΘΗ ΣΙΤΙΣΗ Signed


01 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1
03 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1 Signed
04 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

20220726 1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed
20220808 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed


01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ Signed
02 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1
03 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1 Signed
04 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΈΔΡΑΝΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΘΡΑΝΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ»

CPV: 92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Τριών (3) Εξυπηρετητών για τις υπολογιστικές ανάγκες της Virtualization Υποδομής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1 Signed
03 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1
04 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
CPV: 33760000-5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, CPV: 39830000-9:

Προϊόντα Καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.232,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 39515400-9: Σκίαστρα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Signed
02 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣespd Request V1
03 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Espd Request V1 Signed
04 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1 Signed
03 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1
04 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1 Signed
03 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1
04 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα