Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
CPV: 33790000-4: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.180,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-353869-2024-ΟΠΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-24PROC015070138_signed

02-353869-2024-ΟΠΣ-espd-request-v1

03-353869-2024-ΟΠΣ-espd-request-v1_signed

04-353869-2024-ΟΠΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εκμίσθωση Χώρων για τη Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείων Εντός των Εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την Εκμίσθωση Χώρων για τη Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείων Εντός των Εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος:

Τμήμα 1: Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείου Εντός των Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω, Εξακόσια ευρώ #600,00€# μηνιαίως και κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, ...

Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50430000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακριβείας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,71€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ANΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 33790000-4: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.862,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50430000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακριβείας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.519,89€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-348545-2024-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014621693_signed

02-348545-2024-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-espd-request-v1_signed

03-348545-2024-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-espd-request-v1

01-348545-2024-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ_signed

01-348545-2024-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ_signed

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 126101 (Προϋπολογισμού 100.000,00€).

01-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014622156_signed

02-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed

03-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1

04-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

05-348536-2024-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Καθαριότητα κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από 01-04-2024 έως 31-03-2026»

01-348994-2024-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-24PROC014610392_signed
02-348994-2024-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-espd-request-v1_signed
03-348994-2024-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-espd-request-v1
04-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΔΑ


1η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 και ώρα 11:00 π.μ στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ.122-44)
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ANΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 και ώρα 11:00 π.μ στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ.122-44)
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κ14) ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ: Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ: Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα : Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ...

Περισσότερα

Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 19948/14-03-2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά στη «Συμμετοχή φωτογράφων και ανθοπωλών στη διαδικασία των τελετών καθομολογήσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για ένα έτος» . ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 138101

01-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014428405_signed
02-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1
03-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1_signed
04-179849-2024-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


1η Παροχή διευκρινήσεων για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας

2η Παροχή διευκρινήσεων για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

01-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014429694_signed
02-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-espd-request-v1
03-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-espd-request-v1_signed
04-345577-2023-2025 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “HOTEL ROYAL” ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 71379/25-07-2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV:79419000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης:
α) για την Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 128101 (Προϋπολογισμού 150.000,00€).
β) για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC014055184_signed

02-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-espd-request-v1_signed

03-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-espd-request-v1

04-285280-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης:

α) για την Προμήθεια Toner και Μελανιών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 173101 (Προϋπολογισμού 150.000,00€).

β) για την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4 και Α3 για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024»

01-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC014031395_signed

02-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-espd-request-v1_signed

03-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-espd-request-v1

04-271131-2024-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Χώρων και Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 2023-2025»

01-197619-2023-2025 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02 197619 2023 2025 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Espd Request V1

03-197619-2023-2025 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-espd-request-v1_signed

04 197619 2023 2025 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2024 για την κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Έτους 2024 ΚΑΕ: 082901

01-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC013977215_signed

02-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-espd-request-v1

03-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-espd-request-v1_signed

04-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

05-269167-2024-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜ ...

Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
38000000-5: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.590,66€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 715/1979
«ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
CPV: 70120000-8: Αγοραπωλησία ακινήτων
CPV: 45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ 23PROC013148974
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 23PROC013149039


1η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΔΑΜ 23PROC013171661

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Περιβάλλοντα Χώρου, Κήπων και Φυτεμένων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-197773-2023-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC013085448_signed
02-espd-request-v1
03-espd-request-v1_signed
04-197773-2023-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2023”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΟΜΦΑΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΟΛΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ, ΟΜΦΑΛΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Προβολικών για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

 

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

25-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου προμήθειας:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 1.370.380 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

01-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC012733362_signed

02-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-espd-request-v1

03-2023-194307-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-espd-request-v1_signed

04 2023 194307 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ειδικές Εσωτερικές Διαμορφώσεις Χώρων του Κτιρίου επί της Οδού Πειραιώς 52 για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

16-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52 ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

17-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

...
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 39711110-3: Ψυγεία-καταψύκτες, 33121100-5: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, 31644000-2: Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.999,12€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για τον Προγραμματισμό Οικονομικού Έτους 2023 για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οικονομικού Έτους 2023

ΚΑΕ: 082901

01-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-espd-request-v1_signed

03-espd-request-v1

04-179872-2023-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Υποδομής Αζώτου και Φωτοτυπικών μηχανημάτων».

ΚΑΕ: 934906 (αριθμ. ενάριθ. Έργου 2021ΝΑ34600078)

01-179881-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΖΩΤΟΥ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-179881-2023-espd-request-v1

03-179881-2023-espd-request-v1_signed

04-01-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 01-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

04-02-179881-2023-ΤΜΗΜΑ 02-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLASS II ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΕΛΝΟ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ