Υγειονομική Υπηρεσία

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του ΑΜΚΑ τους.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας τόσο στους φοιτητές του όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό του, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν ιατρεία τα οποία είναι εγκατεστημένα στις Πανεπιστημιουπόλεις.

Εκτός από τα ιατρεία τα οποία λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστημιούπολη, λειτουργούν και εξειδικευμένα ιατρεία σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ τα οποία ανήκουν στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη λειτουργία των παρακάτω ιατρείων:

  • Γυναικολογικό Ιατρείο: Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πραγματοποιούνται πλήρεις εξετάσεις γυναικολογικής υπερηχογραφίας και Doppler.
  • Οπτομετρικό- Οφθαλμολογικό Ιατρείο: Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πραγματοποιούνται οπτομετρήσεις και γενικός οφθαλμολογικός έλεγχος.
  • Ιατρείο Υπερηχογραφημάτων: Στο πλαίσιο της λειτουργίας του πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα σώματος και αγγείων.
  • Δερματολογικό Ιατρείο: Στο πλαίσιο της λειτουργίας του διενεργούνται δερματολογικές εξετάσεις.