Πανεπιστημιακά Όργανα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, είναι τα ακόλουθα :

 • η Σύγκλητος,
 • το Πρυτανικό Συμβούλιο,
 • ο Πρύτανης,
 • οι Αντιπρυτάνεις.

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ αποτελείται από:

 • τον Πρύτανη,
 • τους Αντιπρυτάνεις,
 • τους Κοσμήτορες των Σχολών,
 • τους Προέδρους των Τμημάτων,
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών και κατ’ ελάχιστον έναν εκπρόσωπο από τους προπτυχιακούς φοιτητές και έναν από τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,
 • τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Ιδρύματος,
 • έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

 

ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

 • τον Πρύτανη,
 • τους Αντιπρυτάνεις,
 • έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που υποδεικνύεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο,
 • έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Ως Πρύτανης εκλέγεται μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας του ΠΑΔΑ, για θητεία τεσσάρων ετών, το ίδιο, δε, πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία, ενώ συνολικά δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για το αξίωμα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη  και να εκλεγεί για περισσότερο από δύο θητείες.

Στο ΠΑΔΑ εκλέγονται τέσσερεις Αντιπρυτάνεις για την ίδια θητεία: ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η διοικητική διάρθρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει πέντε Σχολές. Η κάθε Σχολή συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων από τα οποία αποτελείται. Σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, τα όργανα διοίκησης της σχολής είναι τα ακόλουθα :

 • η Γενική Συνέλευση,
 • η Κοσμητεία,
 • ο Κοσμήτορας.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από:

 • τον Κοσμήτορα της Σχολής,
 • τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής,
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών και κατ’ ελάχιστον έναν εκπρόσωπο από τους προπτυχιακούς φοιτητές και έναν από τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,
 • τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής.

 

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η Κοσμητεία αποτελείται από:

 • την Κοσμήτορα της Σχολής,
 • τους Προέδρους των Τμημάτων,
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών και κατ’ ελάχιστον έναν εκπρόσωπο από τους προπτυχιακούς φοιτητές και έναν από τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες,
 • τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Κοσμήτορας εκλέγεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών ΔΕΠ και από το σύνολο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της οικείας Σχολής  για θητεία τριών ετών. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο θητείες συνολικά.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όργανα του Τμήματος είναι:

 • η Συνέλευση του Τμήματος,
 • το Διοικητικό Συμβούλιο,
 • ο Πρόεδρος του Τμήματος.


Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση  Τμήματος απαρτίζεται από:

 • τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ως εξής:
 1. Από τους ανωτέρω, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα. Αν στο Τμήμα υπάρχουν λιγότερα από πέντε μέλη ΔΕΠ, η Γενική Συνέλευση της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα, συμπληρώνει τα μέλη της ως τον αριθμό πέντε από τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ των συγγενέστερων ως προς το γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων.
 2. Αν τα μέλη ΔΕΠ υπερβαίνουν τα τριάντα, στη Συνέλευση μετέχουν τριάντα εκπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών ΔΕΠ κάθε Τομέα. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται για ετήσια θητεία, κατ’ αναλογία του αριθμού των μελών του Τομέα σε κάθε βαθμίδα, με άμεση και μυστική ψηφοφορία όλων των μελών ΔΕΠ του Τομέα. Στην τελευταία περίπτωση, τη διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα στο Τμήμα κινεί ο Διευθυντής του Τομέα, τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων του προηγούμενου έτους.
 • τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και, εφόσον υπάρχουν Τομείς, από τους Διευθυντές των Τομέων, οι οποίοι δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των τριάντα μελών της περίπτωσης α΄.
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών και κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.
 • τρεις εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σε Τμήματα με δύο ή περισσότερους Τομείς. Στα Τμήματα που δεν λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί η Συνέλευση του Τμήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

 • τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
 • τους Διευθυντές των Τομέων,
 • έναν από τους τρεις εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ του τμήματος, που υποδεικνύεται από τους ίδιους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή του οικείου Τμήματος πλήρους απασχόλησης για θητεία δύο ετών. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου Τμήματος για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερεις θητείες συνολικά.
 • Αν δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και Επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.