Πανεπιστημιακά Όργανα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4957/2022 (141 / Α’) είναι τα ακόλουθα :

 • το Συμβούλιο Διοίκησης
 • η Σύγκλητος,
 • ο Πρύτανης,
 • οι Αντιπρυτάνεις
 • ο Εκτελεστικός Διευθυντής

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, εκ των οποίων, έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά / μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά. Στο Συμβούλιο Διοίκησης προεδρεύει ο Πρύτανης του Ιδρύματος, ο οποίος έχει αναδειχθεί μεταξύ των έξι (6) εσωτερικών μελών του Σ.Δ. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής και λήγει στις 31/08/2027.

Οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν αποτελούν μέλη του Σ.Δ., ωστόσο, υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελείται από:

 • τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο
 • τους Κοσμήτορες των έξι (6) Σχολών του Ιδρύματος,
 • τους Προέδρους των είκοσι επτά (27) ακαδημαϊκών τμημάτων του Ιδρύματος,
 • δύο (2) εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα υπηρετούντα στο Ίδρυμα μέλη των κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). Στην Σύγκλητο δεν συμμετέχει μέλος της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), διότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν υπηρετούν μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Επίσης, στην Σύγκλητο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν, εισέτι, αναδειχθεί από το Συμβούλιο Φοιτητών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4957/2022.

Στην συνεδριάσεις της Συγκλήτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αντιπρυτάνεις, στους οποίους ανατίθεται τομέας ευθύνης σχετικός με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες της Συγκλήτου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.4957/2022.

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εκλέχθηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος – μεταξύ των προτεινομένων εκ των έξι (6) εσωτερικών μελών του – με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2027. Ο Πρύτανης, με την έναρξη της θητείας του και μετά την σχετική σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, εξέδωσε απόφαση, με την οποία προέβη στον ορισμό των Αντιπρυτάνεων, στον καθορισμό των τομέων ευθύνης αυτών, στην κατανομή των αρμοδιοτήτων τους και στον ορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του.

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ορίσθηκαν με απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις, με τομέα ευθύνης ως ακολούθως με βάση την σειρά αναπλήρωσής του:

 • Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Αντιπρύτανης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων – Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
 • Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας

Η θητεία των ορισθέντων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι από 01/09/2023 έως και 31/08/2027.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί στην συγκεκριμένη επί θητεία θέση – που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης –   με θητεία η οποία θα λήξει αυτοδικαίως με τη λήξη αυτής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, στις 31/08/2027.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ακαδημαϊκή διάρθρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι (6) Σχολές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν.4521/2018:

– Σχολή Δημόσιας Υγείας

– Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

– Σχολή Επιστημών Τροφίμων

– Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

– Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

– Σχολή Μηχανικών

Η Σχολή έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται από αυτά, Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας αυτής, κάθε σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει τα ακόλουθα όργανα:

 • Κοσμητεία,
 • Κοσμήτορα

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Η Κοσμητεία των σχολών του Ιδρύματος που έχουν περισσότερα των δύο (2) ακαδημαϊκών τμημάτων, αποτελείται από:

 • Τον/την Κοσμήτορα της Σχολής,
 • τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
 • έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

Στις δύο (2) σχολές του Ιδρύματος (Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Σχολή Δημόσιας Υγείας) που διαρθρώνονται από δύο (2) Τμήματα, η Κοσμητεία της σχολής αποτελείται από:

 • τον Κοσμήτορα,
 • τους Προέδρους των Τμημάτων,
 • τους Διευθυντές Τομέων των Τμημάτων και
 • έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). και
 • τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

Επισημαίνεται ότι στις Κοσμητείες των Σχολών του Ιδρύματος δεν εκπροσωπείται η κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), δεδομένου ότι δεν υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού.

 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Κοσμήτορας Σχολής εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. της οικείας σχολής, βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η εκλογή Κοσμήτορα πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ιδρύματος, με μυστική ψηφοφορία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.4957/2022, μεταξύ τριών (3) υποψηφίων που έχουν υποδειχθεί από Επιτροπή ως καταλληλότεροι από το σύνολο των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα Σχολής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.4957/2022. Η θητεία στο αξίωμα του Κοσμήτορα Σχολής είναι τριετής. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουν εκλεγεί Κοσμήτορες και για τις έξι (6) σχολές του Ιδρύματος, με θητεία η οποία λήγει για το σύνολο των εκλεγέντων Κοσμητόρων στις 31/8/2026.

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όργανα του Τμήματος είναι:

 • η Συνέλευση του Τμήματος
 • το Διοικητικό Συμβούλιο
 • ο Πρόεδρος του Τμήματος
 • ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από:

 • τον Πρόεδρο του Τμήματος,
 • τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,
 • τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα,
 • όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία ο συνολικός αριθμός Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε αυτά δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα (40) μελών,
 • έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και
 • εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ψηφίζουν μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και εν γένει φοιτητικά θέματα.

Στα δύο (2) Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα υπερβαίνει τους σαράντα (40) και δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από:

 • τον Πρόεδρο του Τμήματος,
 • τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,
 • τους Διευθυντές των Τομέων και
 • τους εκπροσώπους των μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι αναδεικνύονται ανά Τομέα και αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ανά Τομέα.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που υπάρχουν Τομείς, λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από:

 • τον Πρόεδρο του Τμήματος,
 • τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,
 • τους Διευθυντές των Τομέων,
 • έναν (1) από τους δύο (2) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, δεδομένου ότι δεν υπηρετεί μέλος της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε τμήμα του Ιδρύματος.

Το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της περ. γ) του πρώτου εδαφίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ως Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, του οικείου τμήματος, για θητεία δύο (2) ετών, με άμεση, μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 32 του ν.4957/2022, από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου τμήματος, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Τμήματος. Στην περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου Τμήματος, ο Πρόεδρος Τμήματος ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ως Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, του οικείου τμήματος, για θητεία δύο (2) ετών, με άμεση, μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 32 του ν.4957/2022, από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου τμήματος, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου Τμήματος. Στην περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος Τμήματος ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στα Τμήματα του Ιδρύματος που υπάρχουν τομείς, όργανα διοίκησης αυτών είναι: 

 • Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από: α) τον Διευθυντή του Τομέα, β) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα. Δεν εκπροσωπείται η κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), δεδομένου ότι δεν υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού.
 • Ο Διευθυντής του Τομέα

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑ

Η Γενική Συνέλευση Τομέα, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή του Τομέα, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα, έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.4957/2022.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Ως Διευθυντής Τομέα εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, του οικείου τομέα, για θητεία δύο (2) ετών, με άμεση, μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4957/2022, από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του οικείου τομέα καθώς και τους εκλεγέντες εκπροσώπους των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή Τομέα, καθήκοντα Διευθυντή Τομέα ασκεί προσωρινά το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον οικείο Τομέα.