Διδακτορικές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών είναι αφενός η διαμόρφωση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και αφετέρου η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση – παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών παρέχουν στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα γνωστικά και επιστημονικά πεδία που διακονούν τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Κανονισμών Διδακτορικών Σπουδών των οικείων τμημάτων.

Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Πανεπιστημίου οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, αντικατοπτρίζοντας την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

 

Ιστοσελίδα Διδακτορικών Σπουδών