Προπτυχιακές

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει προπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου με είκοσι έξι (26) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη  διεπιστημονική προσέγγιση όσο και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι έξι (6) σχολές με τα είκοσι έξι (26) εκ των συνολικά είκοσι επτά (27) τμημάτων του Πανεπιστημίου οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, τα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνουν κατευθύνσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξειδίκευσης στους φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν.

Ο τρόπος εισαγωγής σε αυτά τα προγράμματα, εκτός από τις κατατάξεις πτυχιούχων, ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο και κατατίθενται οι αντίστοιχες αιτήσεις εισαγωγής.

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν καταρτιστεί με βάση τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού, τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 4 και 5 ετών, τα οποία παρέχουν στους αποφοίτους του τη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Ειδικότερα, τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου αποσκοπούν:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στα επιστημονικά αντικείμενα που διακονούν τα τμήματα,
  • στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού,
  • στην προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου,
  • στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.