∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών storages και λογισμικού καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης του Κεντρικού ∆ικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών storages και λογισμικού καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης του Κεντρικού ∆ικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής»

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών storages και λογισμικού καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης του Κεντρικού ∆ικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ