ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

02 2020 ΤΕΥΔ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Signed

03 2020 ΤΕΥΔ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ