Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
 για εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία χαρτοπωλείου εντός Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός
 για εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία χαρτοπωλείου εντός Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής προκηρύσσει ∆ημόσιο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία χαρτοπωλείου εντός του χώρου του Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) με διάρκεια σύμβασης τριών (3) ετών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ∆ευτέρα 23/07/2018 και ώρα: 11:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, την ∆ευτέρα 23/07/2018 και ώρα: 11:30 πμ., στο κτίριο ∆ιοίκησης του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής οδός Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 2).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν πληροφορίες και αναλυτική διακήρυξη από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής (οδός Π. Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω) και τηλ. 210-5381118, κάθε εργάσιμη μέρα από 9:00 μέχρι 13:00 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.uniwa.gr.